Tien tot vijftien procent van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. De verloskundige speelt een grote rol in het beleid rondom miskraam en in de ondersteuning van vrouwen die een miskraam doormaken.

Deze Belgische dwarsdoorsnede-studie had als doel de kennis, rol, taken en (emotionele) begeleiding van de verloskundige bij een miskraam in beeld te brengen. 647 verloskundigen werkzaam in 28 verschillende Vlaamse ziekenhuizen, vulden een vragenlijst in. De vragenlijst bevatte items over kennis, attitude en praktijkvoering. Merendeel van de participanten was jonger dan 40 jaar (61%) en had minder dan 20 jaar werkervaring (69%). Participanten waren werkzaam in tweede lijn (87%) en in universitaire (13%) ziekenhuizen.

Bijna de helft van alle participanten (47%) gaf aan recent (laatste 6 maanden) vrouwen en partners begeleid te hebben tijdens het doormaken van een miskraam. De meerderheid (97%) gaf aan te vinden dat de verloskundige de meest geschikte zorgverlener is voor (psychosociale) begeleiding tijdens een miskraam. Kennis en educatie bleken een grote rol te spelen bij beleid en begeleiding. De kennisvragen in de vragenlijst scoorden gemiddeld 6,3 (SD .90) op een schaal van 0 tot 10.

Verloskundigen die werkzaam waren in een universitair ziekenhuis scoorden significant hoger op het kennis onderdeel vergeleken met hun collega’s in de tweede lijn (p.004). Dit betrof met name kennis over risico factoren en de juiste dosering en wijze van toediening van Misoprostol. Verloskundigen jonger dan 20 jaar scoorden significant hoger op het kennis onderdeel dan hun oudere collega’s (p.<001) hoewel verloskundigen van 40 jaar en ouder meer toegepaste kennis hadden vergeleken met jongere verloskundigen (p.<005).

De participanten die scholing in communicatie hadden gehad, hadden significant meer zelfvertrouwen in eigen kunde met betrekking tot psychosociale begeleiding bij miskraam vergeleken met verloskundigen die geen scholing in communicatie hadden gevolgd (p.<001). De meerderheid van de participanten (72%) vond dat ze over onvoldoende kennis beschikten en 89% gaf aan behoefte aan bijscholing te hebben.

De auteurs concluderen dat ondanks dat verloskundigen een positieve attitude hebben ten aanzien van begeleiding van vrouwen met een miskraam, zij behoefte hebben aan (bij)scholing over beleid en behandelingsmogelijkheden en training in communicatieve vaardigheden. Een aanbeveling die bijdraagt aan adequate zorgverlening en begeleiding door verloskundigen.