Vanuit lactatiekundig perspectief hebben wij met grotebezorgdheid kennisgenomen van de (concept) richtlijn‘Aanpak van excessief huilen bij zuigelingen’. Onzenotitie[1], ondersteund door alle Nederlandse borst -voedingorganisaties (verenigd in de SBO) en het Kennis -centrum Borstvoeding, behandelt de volgende aspecten:1. het welslagen van borstvoeding;2. de emotionele en psychologische ontwikkeling vanhet kind;3. verwachtingspatronen van ouders en samenleving;4. het onderliggende onderzoek en de ‘marketing’ vande resultaten.