Deze LESA beschrijft de inhoud van het lichamelijkonderzoek van de pasgeborene direct postpartum.Het lichamelijk onderzoek van de pasgeborene is eenroutineonderzoek met als doel het opsporen van manifesteafwijkingen.Het is van belang dat de huisarts op korte termijn op dehoogte wordt gesteld van de geboorte van het kind envan de resultaten van het lichamelijk onderzoek van depasgeborene.Verloskundige en huisarts stemmen regionaal het verwijsbeleidnaar de tweedelijn af en maken afspraken overde berichtgeving hierover tussen de verschillende hulpverleners.De LESA geeft aandachtspunten voor structureel overlegop regionaal niveau. Huisartsen en verloskundigen kunnendaarmee regionaal werkafspraken maken.