Veiligheidsbewaking RVPDe veiligheidsbewaking van het Rijksvaccinatieprogramma(RVP) wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu (RIVM) en heeft als ruggengraateen spontaan gestimuleerd meldsysteem. Debelangrijkste basis hiervoor is een telefonische consultatieenadviesdienst, waarbij het RIVM jaarlijks ongeveer8.000 vragen over vaccinaties en bijwerkingen bereiken,hiervan gaat een beperkt aantal over een melding vanmogelijke bijwerking na vaccinatie (ca 15-20%).Alle meldingen van vermoede bijwerkingen na vaccinatiesworden geaccepteerd, ongeacht het causale verband metde vaccinatie(s). Informatie wordt structureel aangevulden geverifieerd bij alle betrokkenen. Binnengekomengegevens worden beoordeeld door een arts, die na ruggespraakmet andere artsen een diagnose stelt ondermeer aan de hand van (internationale) casusdefinities envastgestelde criteria en beoordeelt of verschijnselenveroorzaakt zijn door vaccinatie. In sommige gevallenvindt (her)beoordeling van de casus plaats door een groepexterne deskundigen. Jaarlijks vindt verslaglegging overalle meldingen plaats[1]. Het gestimuleerde meldsysteemwordt structureel aangevuld met gericht onderzoek[2, 3, 4, 5, 6].In 2007 bereikten ons 995 meldingen van mogelijke bijwerkingenbij kinderen van het RVP. De voornaamstemelders waren medewerkers van consultatiebureaus(777), maar meldingen bereikten ons ook via anderen,zoals kinderartsen, huisartsen, en ouders[1].