Schisis is een van de meest voorkomende aangeborenafwijkingen, met een geboorte-incidentie van ongeveer350 kinderen per jaar. Door een vernieuwde wetgeving,die werd geïntroduceerd in 2007, kan er door middel vanechografie in het tweede trimester van de zwangerschapworden gescreend op deze afwijking. Dit impliceert datouders waarvan tijdens de zwangerschap een schisis bijde foetus wordt aangetoond, goed moeten wordenbegeleid. Verschillende schisisteams in Nederland hebbenhiervoor al een prenataal spreekuur waarbij counselingcentraal staat. Het blijkt echter dat over de invulling vandeze begeleidingsmethodiek verschillend wordt gedacht.De Nederlandse Vereniging van Plastische chirurgie(NVPC) heeft het initiatief genomen voor de ontwikkelingvan een nieuwe richtlijn: ‘Prenatale Counseling bij Schisis’.