De Academie Verloskunde Amsterdam- Groningen, de Verloskunde Academie Rotterdam en de Academie Verloskunde Maastricht houden actuele verloskundige ontwikkelingen bij en integreren nieuwe kennis en inzichten in hun opleidingsactiviteiten. In deze rubriek brengen zij gezamenlijk elke maand een actueel onderwerp onder de aandacht. Deze keer: de POET-training wordt ingebed in het curriculum van de opleidingen.

Begin 2011 introduceerden de opleidingen verloskunde de POET-training in Nederland via hun nascholingsaanbod. POET staat voor Pre-hospital Obstetric Emergency Training. Deze is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen verloskundigen en ambulancepersoneel in acute situaties. De opleidingen zien de training als een waardevol instrument om de vaardigheden van verloskundigen in noodsituaties te verbeteren en daarmee tevens een betere overdracht naar de tweede lijn te bewerkstelligen. Daarom hebben de opleidingen de intentie uitgesproken om de training in te bedden in hun curricula. De opleidingen starten daarvoor met een pilot waaraan een deel van de vierdejaars studenten deelneemt.