Een vitale zwangerschap naast een complete mola hydatidosa komt niet frequent voor. De incidentie wordt beschreven variërend van 1 op 22.000 tot 1 op 100.000 zwangerschappen. Patiënten met complete mola hydatidosa naast een vitale zwangerschap hebben een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap zoals hevig bloedverlies, pre-eclampsie en een persisterende trofoblast. Tijdige herkenning hiervan is dus van belang. In dit tijdschrift werd onlangs een casus gepresenteerd van een gemelligraviditeit met een complete mola waarbij prematuur een gezond kind geboren werd en spontane regressie van het hCG optrad.8 De nadruk lag hierbij op de obstetrische complicaties. Wij willen een casus presenteren van een patiënte waarbij al vroeg in de zwangerschap complicaties optraden waardoor zwangerschapsafbreking noodzakelijk was en waarbij er sprake was van een persisterende trofoblast. Wij willen de valkuilen van diagnostiek van vaginaal bloedverlies in het eerste trimester illustreren en onderstrepen dat een vitale graviditeit een molazwangerschap niet per definitie uitsluit. Daarnaast hebben wij een literatuuroverzicht van obstetrische en oncologische uitkomsten toegevoegd.

Casusbeschrijving
Een 35-jarige G9P2A6, tweemaal à terme vaginaal bevallen, vijfmaal spontane miskraam, eenmaal abortus provocatus, presenteerde zich op onze polikliniek met pijnloos vaginaal bloedverlies sinds twee dagen. De algemene voorgeschiedenis was blanco. Echografisch onderzoek toonde een foetus met een kop-stuitlengte van 14 millimeter, conform een amenorrhoeduur (AD) van 7 weken en 5 dagen, zonder duidelijke hartactie. Er werd gedacht aan een dreigende miskraam, en patiënte werd geadviseerd na een week retour te komen ter controle.

In het diagnostisch traject van bloedverlies in het eerste trimester van de zwangerschap dient een molazwangerschap in de differentiaal diagnose te worden overwogen. Deze casus onderstreept dat een vitale graviditeit een molazwangerschap niet per definitie uitsluit. De behandeling van mola hydatidosa bestaat uit evacuatie door middel van curettage en vervolgen van de hCG-waarden met de regressiecurve gehanteerd door de Centrale Molaregistratie en de Werkgroep Trofoblasttumoren. Voor een tweelingzwangerschap bestaande uit complete mola en een vitale foetus is geen eenduidig beleidsadvies te geven. In overleg met patiënte kan continueren van de zwangerschap met adequate controle op foetale en maternale complicaties overwogen worden. Op basis van gepubliceerde case series hebben wij de foetale en
maternale complicaties toegelicht om hiermee gefundeerde besluitvorming mogelijk te maken.