Het merendeel van de barende vrouwen bevalt in rugligging. Dit is zo vanzelfsprekend dat weinig verloskundigen, artsen én barende vrouwen zelf, zich afvragen of dat niet anders kan. Dat geldt niet alleen voor de rugligging maar ook voor andere vormen van zorg tijdens zwangerschap en bevalling. Denk aan: vrouwen pas toestemming geven om te persen nadat volledige ontsluiting is vastgesteld of vrouwen geïnstrueerd laten persen.Binnen en buiten deeerstelijns verloskunde wordt veel handelenbepaald door gewoonten en tradities.Maar verloskundigen stellen in toenemende mate kritischevragen bij deze vanzelfsprekendheden en werken hardaan de wetenschappelijke onderbouwing van het vak.Met als doel om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.Wetenschappelijk onderzoek kan aantonen wat deeffecten zijn van verloskundige zorg. Zo is bijvoorbeeldgebleken dat het strippen van de vliezen na 41 wekenzwangerschap de kans op serotiniteit verkleint[1].Verloskundigen kunnen deze inzichten gebruiken entoepassen op de individuele situatie van elke vrouw.Het is ook van belang te weten wat onderzoek niet heeftbewezen. In dat geval is het de vrouw zelf die een keuzemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de plaats van bevalling[2].Uit meerdere onderzoeken blijkt dat thuis bevallen bijeen laag risicopopulatie niet ongunstiger is dan eenziekenhuis bevalling en in elk geval bij multiparae leidttot minder interventies[3-8]. Zolang niet is aangetoond dathet ziekenhuis veiliger is dan thuis of omgekeerd, kiestde vrouw waar zij bevalt.Steeds meer verloskundigen houden zich bezig metonderzoek en tijdens de opleidingen ontwikkelen studenteneen wetenschappelijke manier van werken. Ook derichtlijnen van de KNOV zijn gebaseerd op wetenschappelijkonderzoek.In de verloskundige zorg wordt veel handelen bepaalddoor gewoonten en tradities. Verloskundigen stellen intoenemende mate kritische vragen bij vanzelfsprekendhedenin hun zorgverlening en werken hard aan dewetenschappelijke onderbouwing van het vak.Binnen de traditie waarin vrouwen nog steeds kunnenkiezen tussen bevallen thuis en in het ziekenhuis, makenverloskundigen gebruik van actuele wetenschappelijkeinzichten. In samenwerking met andere partners in dezorgketen streven verloskundigen naar een optimalebevalling voor elke vrouw.