Naar schatting worden jaarlijks ruim 100.000kinderen in Nederland verwaarloosd ofmishandeld. Waarschijnlijk is dit het topje vande ijsberg; veel gevallen van kindermishandelingblijven nog onopgemerkt. De antennesvan professionals die met kinderen werkenblijken vaak nog te weinig ontwikkeld om signalenvan geweld en mishandeling te herkennen.Daarbij weten mensen vaak niet hoe tehandelen bij een vermoeden vankindermishandeling.

Het onderzoek laat dus een beperkte beschikbaarheid
van de meldcode kindermishandeling zien. Terwijl
degenen die over een meldcode beschikken, gemiddeld
genomen vaker overgaan tot handelen dan professionals
die geen meldcode volgen. Het werken met een meld –
code maakt dus verschil: het aantal meldingen stijgt.

 

Verplichte meldcode

 

Naar aanleiding van deze resultaten heeft minister
Rouvoet (Jeugd en Gezin) besloten meldcodes verplicht
te stellen voor iedereen die met kinderen werkt. De
verplichte meldcode zal bestaan uit een globaal stappenplan,
waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met het
signaleren en het melden van kindermishandeling en
huiselijk geweld. De regering wil in het najaar van 2009
de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
klaar hebben. Veel branche- en beroepsorganisaties zijn
al bezig met het vormgeven van dergelijke meldcodes.
Om te zorgen dat de verplichte meldcode die minister
Rouvoet wil gaan invoeren aansluit bij de praktijk, heeft
de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling –onder voorzitterschap
van Ivo Opstelten- verschillende organisaties
uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.

 

 

In 2008 heeft het programmaministerie voor Jeugd en
Gezin laten onderzoeken in welke mate professionals –
als het gaat om kindermishandeling – over een meldcode
beschikken en welke acties ze uitvoeren bij vermoedens
van kindermishandeling.

Kort samengevat zijn de uitkomsten van dit onderzoek
‘Meldcodes kindermishandeling’:

• Minder dan de helft van de professionals beschikt over
een meldcode (45%).
• Degenen die over een meldcode beschikken, gaan ge –
middeld genomen vaker over tot handelen dan pro fes –
sionals die geen meldcode volgen (circa drie keer vaker).
• Professionals die werken met een meldcode oordelen
daar positief over. Zij zijn er tevreden mee en beoordelen
het als een goed hulpmiddel bij vermoedens van
kindermishandeling.