Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de perinatale zorgverlening is het meten van een aantal proces en uitkomstmaten essentieel. Dit is een belangrijke stap in de kwaliteitscyclus [lilford r et al, 2004]. Variatie in uitkomsten tussen landen/ziekenhuizen kunnen samenhangen met verschillen in de “case-mix” (het voorkomen van risicofactoren), het zorgaanbod en de uitvoering van de zorg [lilford r et al, 2004]. Soms hangen verschillen samen met niet gemeten factoren, zijn deze het gevolg van het verschil in datakwaliteit of berusten deze op een vergelijking van kleine aantallen. Bij de interpretatie van verschillen in cijfers wordt vaak een relatie verondersteld met de kwaliteit van de zorg. Dit kan stigmatisering veroorzaken en weerstand oproepen [lilford r et al, 2004; joseph Ks et al, 2012].

Het onderzoek had betrekking op 1.526.416 geboorten tussen 25.0 en 42.6 weken van eenlingen zonder congenitale afwijkingen. De gegevens waren afkomstig van de Perinatale Registratie Nederland over de jaren 1999 tot 2008. Een zorgregio werd gedefinieerd op basis van de postcodes van de inwoners. De uitkomstmaat was perinatale sterfte gedefinieerd als doodgeboorte of sterfte in de eerste levensweek. Met logistische regressieanalyse werd bepaald of perinatale sterfte verschilde per zorgregio, waarbij rekening werd gehouden met ‘casemix’-factoren en reistijd naar het ziekenhuis.

De gemiddelde perinatale sterfte bedroeg 5,4 per 1000 geboortes, en varieerde tussen de 4,7 en 5,9 per 1000. Onder vroeg prematuren- 25.0-31.6 weken- was de sterfte 220 per 1000 (range 180-244), onder laat prematuren-32.0-36.6 weken-25,6 per 1000 (range 20,9-28,2) en onder a termen -37.0-42.6 weken- 2,6 per 1000 (range 2,2-2,9). Voor de gehele populatie was in de zorgregio’s D (gecorrigeerde oddsratio 1,1; 95%-BI

Nederland heeft perinatale zorgregio’s met significant verhoogde en verlaagde perinatale sterfte risico’s. Er is een variatie van 25% in het voorkomen van perinatale sterfte tussen de perinatale zorgregio’s. De prevalentie van de risico en organisatie factoren voor perinatale sterfte verschilden per zorgregio maar was niet de verklaring van de gevonden verschillen bij de vroeg prematuren.