In de geneeskunde neemt de keuzevrijheidvan de patiënt een steeds belangrijkere plaatsin. In de verloskunde zijn we al langer gewendaan keuzevrijheid. ”Waar wil je bevallen, hoe(in bed, in water, staand, op de schelp of opde kruk), wie wil je bij je bevalling aanwezighebben en wat voor voeding wil je geven?”zijn normale vragen aan een cliënte. De vraagof zij een keizersnede wenst of liever vaginaalis nog niet tot onze routine doorgedrongen.Toch neemt het percentage sectio´s op verzoektoe. Exacte cijfers zijn niet bekend maar deschatting loopt wereldwijd van <1% tot 48%.Om deze situatie voor de UK in beeld tebrengen werd in Liverpool een gecombineerdkwantitatief /kwalitatief onderzoek gedaan[1].