Gedurende de laatste 20 jaar is binnen de IVF de aandacht voornamelijk uitgegaan naar de verbetering van zwangerschapsresultaten. Hierdoor is er te weinig aandacht besteed aan de juiste balans tussen succes, risico’s en kosten. De belangrijkste complicatie van een IVF behandeling is een meerlingzwangerschap. De incidentie van meerlingzwangerschappen kan verminderd worden door het terugplaatsten van 1 embryo in vrouwen jonger dan 38 jaar en van 2 embryo’s in vrouwen van 38 jaar en ouder en door het identificeren van de cycli met een hoog risico op meerlingzwangerschappen. Het veranderen van de manier waarop succes in IVF gedefinieerd wordt kan leiden tot een verhoging van de effectiviteit terwijl de kosten en complicatie van een behandeling afnemen. Succes per IVF cyclus zou vervangen moeten worden door succes per gestarte IVF behandeling (meerdere cycli). De a term geboren eenling per gestarte IVF-behandeling (of per tijdsperiode) rekening houdend met patiëntvriendelijkheid, complicaties en kosten is in onze ogen het meest informatieve eindpunt. Dit eindpunt is niet alleen van belang voor patiënten maar ook voor artsen, gezondheidseconomen en beleidsmakers. Een dergelijke benadering zal uitnodigen tot de ontwikkeling van patiëntvriendelijke en goedkope stimulatieprotocollen met minder stress en bijwerkingen. De combinatie van milde stimulatie protocollen met het terugplaatsten van 1 embryo kan dezelfde zwangerschapskans per gehele IVF-behandeling als gevolg hebben, in dezelfde tijdsperiode met gelijke kosten, maar met minder stress en andere ongemakken voor de patiënt en met het voorkomen van meerlingzwangerschappen. Het op grote schaal invoeren van het terugplaatsen van 1 embryo zou geholpen worden met het definiëren van succes in IVF als de kans op de geboorte van een a term geboren eenling per gehele IVF behandeling. Er werd een gerandomiseerd, gecontroleerd, twee-armig effectiviteits onderzoek uitgevoerd met twee armen. 404 Patiënten werden gerandomiseerd voor een milde ovariële hyperstimulatie (met GnRH antagonist) in combinatie met het terugplaatsen van 1 embryo versus een standaard ovariële hyperstimulatie protocol (met een GnRH agonist lang protocol), en het terugplaatsen van 2 embryo’s. The primaire studie-eindpunten waren; (1) zwangerschap binnen een jaar na randomisatie resulterend in een a term levend geborene. (2) de totale kosten per paar en kind tot 6 weken na de uitgerekende datum en (3) het totale patiënten ongemak binnen een jaar na randomisatie.The cumulative kans op een zwangerschap leidend tot een a term levend geborene binnen een jaar was 43.4% in the milde groep en 44.7% in the standaard groep. De kans op een meerlingzwangerschap per paar was respectievelijk 0.5% versus 13.1% (P<0.001) and de totale kosten zijn € 8,333 versus € 10,745 (P=0.006). Binnen een jaar was er was geen verschil in de oppervlaktes onder de curve voor angst, depressie, lichamelijke klachten en kwaliteit van slaap binnen een jaar. Milde ovariële stimulatie in combinatie met het terugplaatsen van 1 embryo resulteert in een gelijke cumulatieve kans op een a term levend geborene en een gelijke hoeveelheid patiënten ongemak na 1 jaar in vergelijking met de standaard stimulatie in combinatie met het terugplaatsen van 2 embryo’sHet aantal meerlingzwangerschappen en de totale kosten zijn minder bij de milde strategie