De Academische Werkplaats van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) draagt bij aan het verder wetenschappelijk onderbouwen van de verloskundige zorg. Onderzoekers, studenten, docenten en collega’s uit de praktijk werken samen aan praktijkgericht onderzoek waarmee kennis wordt verkregen ten dienste van goed onderwijs en ten dienste van continue verbetering van de geboortezorg. De Academische Werkplaats wordt aangestuurd door een lector (Hanneke Torij MSc, Hogeschool Rotterdam) en een hoogleraar (prof. dr. Eric Steegers, Erasmus MC)

Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur met een gelijkwaardige bijdrage van onderzoek, onderwijs en de praktijk. Het doel van een academische werkplaats is primair om de praktijk wetenschappelijker te maken en om onderzoek meer praktijkgericht te laten zijn.

We hebben expertise op het gebied van:

  • Grootstedelijke problematiek
  • Kwetsbare zwangeren; sociale verloskunde
  • Organisatie van verloskundige zorg; shared care
  • Klinische verloskunde
  • Client Centred Care

Vanuit de Academische Werkplaats worden verschillende onderzoeken uitgevoerd en ook geïnitieerd. Enkele voorbeelden:

Nieuw in 010!

In dit programma (gefinancierd vanuit het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam) ondersteunen studenten verloskunde en maatschappelijk werk kwetsbare zwangeren via huisbezoeken. Ze doen dit onder leiding van de betrokken verloskundige en krijgen (gast)lessen op maat om zich verder te verdiepen in deze problematiek. Doel is om het gevoel van welbevinden van deze kwetsbare groep – alsook het gevoel capabel te zijn in het ouderschap – te verbeteren. Voor studenten is het een kans om meer kennis te krijgen over kwetsbare zwangeren en om samen te werken met verschillende disciplines. Evaluatieonderzoek van dit programma heeft verschillende pijlers: 1) hoeveel draagt dit programma bij aan het welbevinden en het zich capabel voelen in het ouderschap van de kwetsbare zwangeren, 2)waar lopen studenten zoal tegenaan en welke ervaringen hebben de studenten opgedaan en 3) hoe is de tevredenheid van de betrokken verloskundigen. Programmaleider is Wietske Willemse. Meer informatie: www.emiopzuid.nl/info-677/nieuw-in-010

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium (RC) is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Het RC richt zich op het verbeteren van de zorg voor kwetsbare zwangeren. Via het regionaal consortium participeert de praktijk in onderzoek en wordt kennis gedeeld via minisymposia, nieuwsbrieven, een website en presentaties in VSV’s. De kennis van professionals over het thema kwetsbare zwangeren wordt geëvalueerd. Coördinator en aanspreekpunt voor het Regionaal Consortium is drs. Angélica Venekamp, projectleider is Hanneke Torij MSc en onderzoeker is dr. Jantine van Rijckevorsel. Meer informatie: www.regionaalconsortium.nl

Arbeid en Gezond Zwanger – maak er Werk van!

Het project Arbeid en Gezond Zwanger – maak er Werk van!  betreft een uitbreiding van de systematische risicoscreening die nu al plaatsvindt tijdens de eerste zwangerschapscontrole. In het project – dat wordt uitgevoerd vanuit het regionaal consortium – zullen bestaande e-tools en procedures/zorgpaden (zoals ‘Zwangerwijzer’ en de in Rotterdam veel gebruikte ‘R4U’) worden uitgebreid op grond van relevante kennis over arbeidsgerelateerde risico’s voor de zwangerschap of het nog ongeboren kind. Er wordt een zorgpad ontwikkeld voor zowel gebruik in de verloskundige praktijk, als voor de maatschap gynaecologie en voor het VSV.

Beoogde doelen van het project zijn:

  • Uitbreiding van de reeds aanwezige antenatale screening op arbeidsfactoren;
  • Het verbeteren van kennis over arbeidsgerelateerde risico’s van verloskundige zorgprofessionals
  • Het verbeteren van de organisatie van risicozorg inzake arbeidsfactoren voor zwangeren;
  • Het efficiënt inzetten van arboprofessionals m.b.v. bestaande risicozorg-tools en procedures;
  • De zwangere cliënte toegang tot informatie over haar arbeidsrisico’s bieden.

Het betreft een gezamenlijk project van Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam. Projectleider is dr. Ageeth Schonewille-Rosman. Meer informatie:  a.schonewille-rosman@erasmusmc.nl 

Uniek aan onze Academische Werkplaats is dat er een onlosmakelijke verbinding is met onderwijs en met de verloskundige praktijk. Dit betekent dat onze onderzoeken altijd voortkomen uit een vraagstuk vanuit de praktijk en dat er altijd studenten betrokken zijn bij onze onderzoeken. De resultaten van onderzoek worden bovendien altijd teruggekoppeld aan de praktijk én geïmplementeerd in het onderwijs.

Heeft u een vraag die verband houdt met een van onze onderzoeksprojecten óf wilt u een verzoek voor een onderzoeksproject bij ons indienen, neem dan contact met ons op!

Contact:
Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum Zorginnovatie
Academische Werkplaats Zwangerschap & Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam

Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
(010) 794 55 11

Meer informatie over onze werkwijze en over onze onderzoeksprojecten kunt u vinden via onze website:http://zorginnovatie.hr.nl/nl/Onderzoek/Academische-Werkplaats/Verloskunde/

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor verloskundig onderwijs en onderzoek. De VAR bestaat uit de bacheloropleiding verloskunde, de masteropleiding tot klinisch verloskundige (master physician assistent klinische verloskunde)  en de academische werkplaats (AW).