Been JV, Degraeuwe PL, Kramer BW et al. Antenatal steroids and neonatal outcome after chorioamnionitis: a meta-analysis.
BJOG 2011;118:113–122 

In bestaande richtlijnen lijkt chorioamnionitis een contra-indicatie om antenataal steroïden toe te dienen. De wetenschappelijke achtergrond hiervan is duister. De diagnose chorioamnionitis kan histologisch gesteld worden (placenta postpartum); antepartum wordt gevaren op de klinische symptomen. In deze meta-analyse werd getracht een antwoord te vinden op het effect en de veiligheid van het toedienen van steroïden bij vroeggeboorte bij klinische en histologische chorioamnionitis. Er werd een systematische search verricht in augustus 2010 in MEDLINE, EMBASE, BioMed Central en Cochrane.

Neonatale uitkomsten waren: sterfte, respiratoir distress syndroom (RDS), periventriculaire leucomalacie (PVL), bronchopulmonale dysplasie (BPD), intraventriculaire haemorragie (IVH), necrotiserende enterocolitis (NEC), persisterende ductus arteriosus (PDA) bewezen sepsis < 72 uur en bewezen sepsis tijdens opname.

Er werden zeven observationele cohortstudies gevonden die aan de inclusie voldeden. Bij de vijf studies die histologische chorioamnionitis beschreven, werd een significante reductie van ongeveer 50% gevonden van mortaliteit, respiratoir distress syndroom, persisterende ductus arteriosus en een 35-40% reductie van (ernstige) intraventriculaire haemorragie. Bij vier van de studies die een klinische chorioamnionitis beschreven, werd er een significante reductie van 30-35% gevonden voor ernstige intraventriculaire haemorragie en periventriculaire leucomalacie.

Conclusie: het geven van antenatale steroïden is veilig en werkt gunstig op de onderzochte neonatale uitkomsten na een vroeggeboorte met vastgestelde chorioamnionitis. De auteurs bevelen aan om een RCT te verrichten waarin dit onderwerp verder onderzocht wordt.