Het merendeel van vrouwen ervaart pijn tijdens de baring, maar ze ervaren deze pijn op verschillende manieren. Deze Australische fenomenologische studie onderzocht de pijnbeleving van vrouwen om te zien hoe deze te verbeteren is zonder gebruik te maken van medicamenteuze pijnstilling.

De onderzoekers includeerden tijdens prenatale controles 21 laagrisico nulliparae, die ziekenhuiszorg, verloskundige zorg of caseload verloskundige zorg kregen. Zij kregen ieder een prenataal en een postnataal semi-gestructureerd interview. Daarnaast kregen zij drie vragenlijsten; een tijdens de zwangerschap over achtergrondgegevens, een na de bevalling over het verloop daarvan en een na de interviews, om naderhand eventuele aanvullingen te kunnen geven.

De voornaamste bevinding is dat vrouwen baringspijn een betekenis toekennen en dat die betekenis vormgeeft aan de pijnbeleving. Voorbeelden van deze betekenissen zijn: “Deze pijn is productief en zinvol; ik kan hiermee omgaan” of “Deze pijn is bedreigend; ik heb hulp nodig”. De sociale omgeving van de vrouw beïnvloedt de emotionele en cognitieve betekenissen die zij aan de pijn toekent Bijvoorbeeld: “Ik heb pijn maar voel me veilig; ik kan hiermee omgaan” of “Ik heb pijn en voel me niet gesteund; ik heb hulp nodig”. De sociale omgeving van de vrouw is dynamisch; positieve of negatieve invloed kunnen de betekenisverlening van de vrouw aan de pijn ook voor en tijdens het baringsproces veranderen.

Volgens de auteurs geeft deze studie inzicht in hoe aandacht voor de emoties en cognities van een vrouw en voor haar sociale omgeving kan leiden tot een betere baringservaring. Door de vrouw te helpen baringspijn als productief en zinvol te zien, bekrachtigt een zorgverlener haar copingcapaciteiten. Het bevorderen van een steunende sociale omgeving, waar de verloskundige deel van uit kan maken, heeft een positief effect op de pijnbeleving.