Eerder Australisch kwalitatief onderzoek leidde tot de EDAM lijst van criteria om klinisch redeneren en besluitvorming door verloskundigen in de uitdrijvingsfase te evalueren. De lijst is gebaseerd op bestaande theorieën uit de genees- en verpleegkunde en inzichten van verloskundigen in de verloskundige context, filosofie en autonomie van de vrouw in de besluitvorming.
Een nieuwe lijst vergt validatie-onderzoek om te beoordelen welke aanpassingen nodig zijn om de lijst daadwerkelijk te gebruiken. Een gevalideerde EDAM lijst biedt onderzoekers, en zorgverleners en opleiders in de geboortezorg een gemeenschappelijk model met de essentiële eisen aan goede zorg tijdens de uitdrijvingsfase.

De volledige EDAM lijst staat op pagina 9 van deze Open access publicatie
Het validatieonderzoek vond plaats onder 42 ervaren verloskundigen uit verschillende verloskundige settings in Australië en Groot-Brittannië. Zij beoordeelden met de lijst ieder 16 verschillende levensechte scenario’s van de de zorg tijdens uitdrijvingsfase. Ze gaven ze aan in welke mate de beschreven zorg overeenkwam met de 26 criteria.

Uit dit onderzoek komt een aangepaste kortere lijst die valide en betrouwbaar is. Er zijn 19 criteria met een vijfpunts Likertschaal, gevolgd door vier vragen naar een overstijgend oordeel achteraf of de zorg optimaal of suboptimaal was. De 19 criteria zijn verdeeld over twee schalen. De schaal Klinisch redeneren bestaat uit twee subschalen: Klinisch redeneren proces (besluitvorming na afweging van alternatieven; vijf criteria) en Integratie en interventie (intuïtief denken en reflectie tijdens behandelen en evalueren; vier criteria). De schaal Verloskundig handelen bestaat uit de subschaal Relatie tussen vrouw en verloskundige (gedrag om de relatie te vormen en behouden; vier criteria) en algemeen verloskundig handelen (gedrag in de relatie om optimale besluitvorming te bevorderen; zeven criteria). De auteurs geven de gemiddelde scores bij optimale en suboptimale zorg in alle (sub) schalen, maar kunnen nu nog geen afkappunten noemen. Zij geven ook niet aan hoeveel tijd het invullen van de lijst vraagt.

De conclusie is dat de EDAM een geschikt instrument lijkt te zijn voor het vormgeven en evalueren van verloskundige besluitvorming tijdens de uitdrijving. Een instrument voor het vormgeven en evalueren van beleid, overdracht, en scholing van studenten en zorgverleners, en bij audits of interne kwaliteitstoetsing. Verder onderzoek met grotere steekproeven in een bredere internationale context is nodig, maar de lijst lijkt goed bruikbaar in de verloskundige praktijk, onderwijs en onderzoek.