De stelling van de huidige nieuwsbrief luidt: “De verloskundige dient zich te ontwikkelen van poortwachter voor 2e lijns zorg tot regisseur in de verloskundige ketenzorg.”

De stelling van de huidige nieuwsbrief luidt: “De verloskundige dient zich te ontwikkelen van poortwachter voor 2e lijns zorg tot regisseur in de verloskundige ketenzorg.”

De stelling sluit aan bij het thema van het Kennispoort Congres op 11 december in Utrecht: Ketenzorg in de Verloskunde. Afgaande op de stemming is er onder verloskundigen enige verdeeldheid: 71% vindt inderdaad dat de verloskundige de regierol moet nemen, 20% vindt van niet en 9% weet het niet.

We vroegen om een reactie aan Greta Rijninksvan Driel, verloskundige/ onderzoeker in het AMC en bestuurslid van de KNOV.

“Er is een duidelijke overeenkomst tussen de uitkomst van het vorige thema: “continue ondersteuning, ook na overdracht” en deze stelling. Het percentage stemmers dat kiest voor “ik weet het niet” is wel veel groter: 9% nu, 4% bij de vorige stelling. Ik denk dat dit komt door het woord regisseur. Ondersteuning beschouwen we als core-business, maar de regie, met name over de ziekenhuismuren heen, vinden we wat ongemakkelijk. Ook tussen klinische verloskundigen en gynaecologen is dit een heikel punt. Misschien is case-manager ook een beter woord. De verloskundige, met haar kennis van de zwangere en haar achtergrond is bij uitstek geschikt om de zwangere te begeleiden bij het maken van keuzes door de keten heen. Informeren, counselen en psychosociale begeleiding vergen tijd, geduld en inlevingsvermogen. Juist de zwangere die verwezen wordt heeft behoefte aan nadere uitleg en ondersteuning, zeker na slecht nieuws.”

De stelling voor de komende periode luidt:

“Een preconceptiespreekuur voor voeding en leefstijl leidt niet tot de gewenste gedragsveranderingen.” Op de Kennispoort-website staat een toelichting op deze stelling.