Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in de Nederlandse geboortezorg tot variatie in zorg leiden en ook is onduidelijk in hoeverre die variatie eigenlijk ongewenst is. Daarom start de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) met de VALID studie. Dit onderzoeksproject krijgt subsidie van ZonMW in het programma ‘ Zwangerschap en Geboorte’. We werken samen met het NIVEL, de VSV federatie, Zelfbewust Zwanger, Midwifery Science (AVAG) en het LOQS (Consortium Limburg).

In de VALID studie richten we ons op variatie in de mate waarin de baring wordt ingeleid in VSV’s bij nullipare vrouwen met een aterme eenlingzwangerschap met een kind in hoofdligging. Dit is een belangrijk onderwerp, want inleiden van de baring neemt toe en in hoeverre dit leidt tot verbetering van perinatale en maternale uitkomsten blijft een onderwerp van discussie. In deze studie beschrijven we aan de hand van de Perined database hoe groot de praktijkvariatie tussen VSV’s  is en onderzoeken we of er een relatie is met perinatale en maternale uitkomsten in VSV’s.

Daarnaast analyseren we in zes VSV’s welke factoren bijdragen aan praktijkvariatie. Zorgprofessionals vanuit eerste en tweede lijn zijn beiden betrokken bij de besluitvorming met cliënten over een eventuele inleiding. Het VALID onderzoek kijkt daarom niet alleen naar cliënten, maar ook naar de dynamiek en samenwerking tussen professionals binnen een VSV, inclusief de ontwikkeling van lokale richtlijnen en protocollen en de inbreng van cliënten.

Aan de hand van alle resultaten tezamen stellen we in de derde fase van het project in een expertmeeting vast welke praktijkvariatie ongewenst is, en waarom. Aan de hand van de resultaten van het project zullen we in de eindfase van het project de zes deelnemende VSV’s ondersteunen om met inzet van hun eigen kwaliteitsprogramma de ongewenste variatie terug te dringen.

Meer weten over het VALID project? Neem contact op met Tamar van Haaren-ten Haken  t.vanhaaren@av-m.nlof Pien Offerhaus p.offerhaus@av-m.nl