Peltoniemi OM, Annelikari M en Hallman M. Repeated antenatal corticosteroid treatment: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90:719–727.
Directe link naar de samenvatting in Acta Obstet Gynecol Scand

In Finland werd in 2010 een metaanalyse verricht om de effectiviteit en veiligheid te evalueren van het eenmalig of meerdere keren toedienen van corticosteroïden ante partum bij een dreigende vroeggeboorte. Er werden 706 artikelen gevonden in o.a. Medline en Cochrane database. Er werden acht randomized, placebo gecontroleerde, geblindeerde trials geïncludeerd. In deze trials (totaal n=5.497) werden één tot twee doses betamethason gegeven met 24 uur interval. De therapie varieerde van eenmalige tot (twee)wekelijkse behandeling met corticosteroïden tot een zwangerschapsduur van 32-34 weken. De primaire uitkomstmaten waren respiratoire distress, intrauteriene groei en neurologische ontwikkeling van het kind.

Uit de resultaten bleek dat het herhaaldelijk toedienen van corticosteroïden een reductie in het risico gaf op respiratoire distress (RR: 0.85; 0.77-0.93). Deze reductie bleef bestaan als de variaties in therapie apart geanalyseerd werden. De intra-uteriene groei werd significant negatief beïnvloedt en dit betrof het geboortegewicht, de hoofdomtrek en de lengte van de kinderen, maar alleen bij hen die wekelijks of twee wekelijks corticosteroïden kregen in vergelijking tot een eenmalige (crisis) dosis of een placebo. Er werd geen effect gezien ten aanzien van het optreden van intraventriculaire bloedingen. In vier studies werd de neurologische ontwikkeling op tweejarige leeftijd bekeken: hierin werd geen verschil gevonden tussen kinderen die antenataal corticosteroïden of een placebo hadden gekregen. De auteurs concluderen dat op basis van deze evidence het niet aan te bevelen is de behandeling met corticosteroiden te herhalen.