Kusters C.D.J, Van der Pal S.M., Van Steenbrugge G.J et al. Impact van vroeggeboorte op het gezin. Ned tijdschr Geneesk 2013;157:A5449
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel

In Nederland wordt ongeveer 1,1 % van de kinderen bij minder dan 32 weken zwangerschap geboren. Deze kinderen kampen vaker met ontwikkelingsstoornissen en handicaps en dat heeft zijn weerslag op het gezin. Voor het onderzoek zijn 19 jaar na dato 959 ouders benaderd met vragen over de beleving, acceptatie, financiële problemen en sociale gevolgen voor het gezin. Het betrof uitsluitend ouders van kinderen geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken. Ze zijn afkomstig uit een nationaal geboortecohort in 1983, waarbij sinds de geboorte op verschillende tijdstippen een vragenlijst is afgenomen. Voor dit onderzoek retourneerden 595 ouders (62%) de vragenlijst.

Na 19 jaar blijkt het hebben van een kind met een handicap de kans op echtscheiding signifi cant te vergroten (26% versus 14%). Ondanks het gegeven dat 55% van de moeders steun en medewerking ontvangt op hun werk, benoemt 36% van de moeders dat de premature geboorte een negatieve impact heeft op hun werk, versus slechts 2% van de vaders. Financiële problemen (11%), het gemis aan sociale steun van familie en vrienden (26%) en problemen rondom beleving en acceptatie (28%) in het eerste jaar na geboorte zijn na 19 jaar fors afgenomen tot 3-4%. Het hebben van een gehandicapt kind blijkt op alle onderzochte onderdelen een negatieve invloed te hebben.

De onderzoekers concluderen dat vroeggeboorte ook op de lange termijn gevolgen heeft voor het gezin en dat goede ondersteuning hard nodig is, zeker als het kind gehandicapt is.