Jong de M, Menkveld R, Lens J et al. Effect of alcohol intake and cigarette smoking on sperm parameters and pregnancy. Andrologia 2012,xx,1-6 DOI: 10.1111/and.12054

Directe link naar de samenvatting van het artikel

Er is veel onderzoek gepubliceerd over de negatieve invloed die roken en alcohol zouden hebben op de fertiliteit bij mannen. Er is echter nog onvoldoende overeenstemming over de effecten om tot algemeen geaccepteerde richtlijnen te komen. Dit onderzoek, geïnitieerd vanuit het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, onderzocht de invloed van roken en alcohol, apart en gecombineerd, op de spermakwaliteit. Een groep van 42 subfertiele, asthnozoöspermische mannen (minder dan 10% beweeglijke spermatozoïden) werd vergeleken met een groep van 121 (bewezen) fertiele mannen. Onder de mannen werd een vragenlijst uitgezet. De parameters waarnaar gekeken werd in het semen waren: volume, aantal spermatozoa, beweeglijkheid (progressief, normaal en niet beweeglijk).

De semenmonsters werden opgevangen middels masturbatie nadat er drie dagen geen seks plaatsgevonden had. Analyses van het semen werden gedaan op basis van de WHO-richtlijnen. Tenminste twee ‘smears per sample’ werden onderzocht. Er werd gecorrigeerd voor leeftijd van de mannen en BMI. Uit de resultaten blijkt dat de karakteristieken van de groepen overeen kwamen. Alle analyses (ook in de subgroepen) gaven geen significant verschil aan in semenkwaliteit.

Percentages zwangerschap en zwangerschapsuitkomsten bij alleen roken, alleen alcoholgebruik en een combinatie gaven geen verschillen tussen de groepen. Verder onderzoek in grotere groepen, of een meta-analyse, is nodig voordat er een conclusie getrokken kan worden over de invloed van roken en alcohol op de fertiliteitscapaciteit van spermatozoa.