Het nieuwe jaar is feestelijk begonnen op de afdeling Midwifery Science van de AVAG en het EMGO/VUmc. En daar zijn goede redenen voor, omdat de dataverzameling is gestart van zowel de IRIS-studie als de COOL-studie. Daarnaast staan er in 2015 veel promoties op stapel in Amsterdam en Groningen.

De IRIS-studie is een stepped wedge randomised trial waarin onderzocht wordt of twee routinematig aangeboden echo’s in het derde trimester van de zwangerschap de kans op perinatale sterfte en ernstige morbiditeit verminderen. De start van de IRIS-studie is twee keer uitgesteld omdat de implementatie van de GROW curves langer duurde dan verwacht. Uiteindelijk is in overleg met de IRIS-stuurgroep en ZonMw besloten om verloskundigen te vragen de KNOV-richtlijn ‘Opsporing foetale groeivertraging’ te volgen met uitzondering van het gebruik van de geïndividualiseerde GROW-curves. Het uitstel heeft veel gevraagd van het geduld van de deelnemende zorgverleners en we zijn dan ook erg blij dat ze achter IRIS-studie zijn blijven staan!

Zie www.irisstudie.nl

Ook de COOL-studie is van start gegaan. Hierin wordt onderzocht wat het effect is van continue begeleiding tijdens de baring op het aantal verwijzingen van eerste- naar tweedelijn en op de ervaren continuïteit van zorg en tevredenheid van vrouwen. Er zullen 1.340 vrouwen geïncludeerd worden die in de eerstelijn aan de baring beginnen. De baringsuitkomsten worden vergeleken met die van vrouwen die eerder in de deelnemende praktijken zijn bevallen. Er is nog ruimte voor meer verloskundigen praktijken om mee te doen. Over het algemeen reageren deelnemende verloskundigen positief. Zoals een van hen zei: “Aanvankelijk was ik heel sceptisch. Ik zag mezelf al hele nachten naast een bed zitten. Ook was ik bang voor ieder wissewasje gebeld te worden. Dat viel dus reuze mee. Vrouwen bellen gemiddeld prima op tijd. Doordat er meer vrouwen bij ons bevielen kregen we er weer een kick van. Iets meer last, maar veel meer lust…”.

De INCAS0-studie is een onderzoek naar de effecten van integrale zorg in regionale pilots. In de regio Leiden ontwikkelen zorgverleners nieuwe zorgpaden waar ze in de loop van 2015 mee zullen starten. Onderzoekers van het Athena instituut observeren de samenwerking tussen professionals en doen verslag van hun bevindingen in bijeenkomsten met zorgverleners uit de regio. Onze afdeling doet de kwantitatieve voormeting door middel van vragenlijstonderzoek onder cliënten en professionals en door gegevens te bestuderen uit dossiers en PRN-registraties. Aan enkele zorgverleners wordt ook gevraagd om bij te houden waar ze hun tijd aan besteden. Door uitkomsten te vergelijken met die van een nameting over twee jaar willen we inzicht krijgen in het effect van integrale zorg op zorguitkomsten, ervaringen van vrouwen (inclusief ervaren continuïteit van zorg) en van zorgverleners en we doen een economische evaluatie.

Zorgverleners in vier andere regio’s hebben een intentieverklaring getekend voor deelname aan INCAS en zij onderhandelen nu met zorgverzekeraars over de invulling van hun projectplannen. In februari organiseren we de eerste eye-opener workshop, waarin regio’s van elkaar’s ervaringen kunnen leren. Start dataverzameling op 1 januari

Zie www.incas2.nl

Monique Pereboom promoveerde op 26 september op haar onderzoek naar infectieziekten in de zwangerschap. Agatha Boerleider volgt op 2 april met haar studie naar redenen voor inadequate verloskundige zorg aan allochtone cliënten. Op 27 mei verdedigt Esther Feijen haar proefschrift over zorggebruik door zwangeren. Trudy Klomp, Janneke Gitsels en Linda Martin hebben hun manuscript ingeleverd of bijna af. En onze nieuwe senior onderzoeker in Groningen, Lilian Peters, zal op 15 april promoveren. Lees verder op onze website: www.verloskunde-academie.nl/overzicht-lopend-onderzoek/