Het doel van deze kwalitatieve studie in Nederland was om inzicht te geven in de meningen van zorgverleners in de geboortezorg en andere belanghebbenden over de integratie van de eerste- en tweedelijnszorg en de bevorderende en belemmerende factoren voor integrale geboortezorg.

De studie vond plaats tussen november 2012 en februari 2013. Er waren zeventien individuele semigestructureerde interviews met doelgericht geselecteerde vertegenwoordigers van zorgverleners en andere belanghebbenden, zoals beroeps- en cliëntorganisaties, zorgverzekeringen, ministerie en ZonMW. In drie focusgroepen namen 21 zorgverleners deel.

Een “face-to-face” focusgroep bestond uit een gecombineerde groep van eerstelijns – en klinisch verloskundigen, gynaecologen en een kinderarts. Twee online focusgroepen bestonden uit, respectievelijk, eerstelijns verloskundigen en klinisch verloskundigen. Een thematische analyse van de transcripten leidde tot een mindmap van de thema’s en de samenhang daarin.

De onderzoekers vinden drie hoofdthema’s in de ontwikkeling naar integrale geboortezorg: cliënt-gecentreerde zorg, continuïteit van de zorg en taakverschuivingen tussen zorgverleners. Volgens de deelnemers kan integrale geboortezorg de cliëntgerichte zorg verbeteren en zorgen voor de continuïteit van zorg voor vrouwen tijdens de bevalling en geboorte. Ook houdt het een verschuiving in van verantwoordelijkheden tussen de zorgverleners. De meningen verschillen over het optimale organisatiemodel van de geboortezorg. De deelnemers beschouwen de huidige betalingsstructuur als belemmerend en zien een bevorderende factor in een nieuwe aangepaste betalingsstructuur op basis van de werkelijk verrichte hoeveelheid werk. Zowel verloskundigen als gynaecologen vrezen autonomie te verliezen.

De conclusie is dat integrale geboortezorg de zorg kan verbeteren en een verschuiving van verantwoordelijkheden betekent. Toch kunnen de verschillen van mening over het optimale organisatiemodel het implementeren van integrale zorg compliceren. Belangrijke factoren voor succesvolle implementatie van integrale geboortezorg zijn een passende vergoeding structuur en behoud van de autonomie van zorgverleners.

De auteurs bevelen aan daarbij aandacht te besteden aan gezamenlijke besluitvorming, interprofessionele scholing, academisering van verloskundigen, wederzijds respect en vertrouwen, duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, en meer nadruk op het erkennen van elkaars competenties en kwaliteiten.