Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare zwangeren is een belangrijk speerpunt voor de Verloskunde Academie Rotterdam. Ook hierbij waarborgen we de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Dit doen we o.a. met het ‘Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland’, waaraan nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg deelnemen. In het Regionaal Consortium willen we de kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door kennis op zo’n manier uit te wisselen dat deze voor alle partijen beschikbaar en bruikbaar is.

Er is met behulp van vragenlijsten, interviews en een veldraadpleging in kaart gebracht 1) hoe de zorg rondom kwetsbare zwangeren is georganiseerd, 2) welke kennis geboortezorgprofessionals hebben over kwetsbaarheid en 3) welke handvatten professionals in onze regio nodig hebben om de zorg voor kwetsbare zwangeren te kunnen verbeteren.

Hieruit blijkt dat professionals veel kennis hebben over gevolgen van bijvoorbeeld roken en alcohol voor het ongeboren kind. Professionals gaven aan dat het soms moeilijk is om psychosociale problematiek te signaleren en dat het zorgaanbod hiervoor onoverzichtelijk is. Daarnaast gaven de zorgverleners aan dat er onduidelijkheden zijn rondom het melden bij ‘Veilig Thuis’. Voor deze twee aandachtsgebieden zijn we nu extra handvatten aan het ontwikkelen die in de loop van dit jaar in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Studenten binnen verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam doen onderzoek waarmee we onze kennis over deze en hieraan gerelateerde onderwerpen verbreden. Ze hebben o.a. gekeken hoe de integrale zorg vormgegeven wordt, wat de knelpunten zijn rondom het melden bij ‘Veilig thuis’ en hoe de zorg voor zwangeren met een licht verstandelijke beperking is vormgegeven.
Meer informatie: j.van.rijckevorsel-scheele@hr.nl