In het proefschrift van Anke Posthumus staan 3 zaken centraal: Het vaststellen van de rol van individuele en geografische factoren die relevant zijn voor ongelijkheden in het ontstaan van nadelige perinatale uitkomsten. Het vaststellen van eventuele relevante verschillen in de zorgverlening, zorgontvangst en kwaliteit van perinatale zorg naar sociaaleconomische status en etniciteit. En het vaststellen van de haalbaarheid en doeltreffendheid van een ‘Shared Care’ interventie in het eerste trimester van de zwangerschap.

Posthumus legt in haar proefschrift uit dat er in Nederland het afgelopen decennium uitgebreid onderzoek gedaan is naar perinatale gezondheidsuitkomsten en hun determinanten, omdat de uitkomsten in Nederland minder optimaal waren dan die van de omringende landen. Dit bleek met name in de vier grote steden tegenover de gebieden daar buiten, maar ook op wijkniveau zijn er verschillen vastgesteld. De kansen op perinatale mortaliteit in achterstandswijken waren tot 16 keer hoger dan in welvarende wijken.

In het proefschrift is de aandacht voornamelijk gericht op de professional en diens zorgorganisatie, omdat het aannemelijk is dat de uitkomsten in de geboortezorg kunnen worden verbeterd door adequate en consequente signalering en reductie van zowel medische als niet –medische risicofactoren. Het proefschrift toont uiteindelijk aan dat er belangrijke ongelijkheden zijn met betrekking tot zowel perinatale morbiditeit en mortaliteit in relatie tot de geleverde obstetrische zorg.

De professionele organisatie speelt hierin een grote rol en er zal verdere ondersteuning van zowel patiënten als professionals plaats moeten vinden, in de vorm van onder andere scholingen en tolken. Ook wordt geconcludeerd dat om de perinatale uitkomsten over de hele linie te verbeteren en een vermindering van ongelijkheden in uitkomsten te realiseren er de noodzaak is om het Nederlandse verloskundige systeem te ontschotten. Shared Care aan de hand van gedeelde risicosignalering en –reductie levert daar eventueel een zinvolle bijdrage aan.