Op 19 mei verdedigt Astrid Merkx haar proefschrift ‘In search of balance, promoting healthy gestational weight gain’. Merkx pleit voor stimuleren van gezonde gewichtstoename bij ALLE zwangere vrouwen ongeacht hun BMI, meer aandacht voor de positieve effecten van bewegen tijdens de zwangerschap, stellen van een gewichtsdoel in gezamenlijke besluitvorming en meer aandacht voor de rol van de verloskundige rond de algehele gezondheid van vrouw en kind.

Doel van het proefschrift was een interventie te ontwikkelen waarmee verloskundigen zwangere vrouwen kunnen helpen een gezonde gewichtstoename te bereiken.

Eerst beschrijft Merkx het probleem van  gewichtstoename buiten de richtlijnen van het Institute of Medicine (IOM), waarin  de aanbevolen gewichtstoename verschilt per BMI categorie.

Te hoge gewichtstoename houdt verband met meer kans op overgewicht bij moeder en kind, zwangerschapsdiabetes, keizersnede, vroeggeboorte en maternale distress.

Te lage gewichtstoename houdt verband met laag geboortegewicht, vroeggeboorte en minder kans op starten met borstvoeding. Na haar beschrijving van bestaande interventies om gewichtstoename van zwangere vrouwen te beïnvloeden concludeert Merkx dat er alleen effectieve interventies zijn voor obese vrouwen: vooral dieet met begeleiding.

In haar beschrijving van gewichtstoename van 455 gezonde zwangere vrouwen met wisselende amenorroeduur onderscheidde ze drie groepen: te lage gewichtstoename (14%), gezonde gewichtstoename (42%) en te hoge gewichtstoename (44%). BMI voor de zwangerschap had GEEN invloed op het al dan niet binnen de richtlijnen aankomen. Vrouwen die doorrookten hadden minder vaak te lage gewichtstoename dan niet rokende vrouwen . Minder bewegen was de enige beïnvloedbare factor die verband had met te hoge gewichtstoename. Daarom analyseerde Merkx ook het beweeggedrag. Minder bewegen kwam voor bij meer dan de helft van de vrouwen en er was een verband tussen minder gaan bewegen en zwangerschapgerelateerde klachten, pariteit en het advies om minder te gaan bewegen. Volgens de vrouwen adviseerde hun verloskundige om minder te gaan bewegen of te stoppen.

Uit haar studies van het adviesgedrag van verloskundigen rond gezonde gewichtstoename bleek wisselende aandacht van verloskundigen  voor gezondheidsbevordering en gewichtstoename. Voor voldoende bewegen was het minst aandacht. De verloskundigen hadden behoefte aan richtlijnen en afspraken over gewichtstoename.

Deze inzichten droegen bij aan de interventieontwikkeling. Samen met verloskundigen en zwangere vrouwen ontwierp Merkx een interactieve website met filmpjes en uitleg over gewichtstoename, voeding en bewegen, en  een regelmatig bij te werken grafiek van de gewichtstoename en gewenste gewichtstoename.

Verloskundigen van zeventien praktijken kregen een praktijkkaart en werden geschoold om minstens één keer gewichtstoename te bespreken. De deelnemende vrouwen in die praktijken vulden vragenlijsten in aan het begin en einde van hun zwangerschap. De gebruiksvriendelijkheid van het programma leek niet optimaal. De interventie had  geen effect op het percentage vrouwen dat binnen of buiten de richtlijnen bijkwam en BMI had geen invloed op gewichtstoename ten opzichte van de richtlijnen.

Wel kwamen vrouwen die een te laag doel stelden vaker te weinig aan en vrouwen met een te hoog doel te veel. Vrouwen met een gezond doel bleven vaker binnen de richtlijnen. Merkx pleit voor stimuleren van gezonde gewichtstoename bij ALLE zwangere vrouwen ongeacht hun BMI, meer aandacht voor de positieve effecten van bewegen tijdens de zwangerschap,  stellen van een gewichtsdoel in gezamenlijke besluitvorming en meer aandacht voor de rol van de verloskundige rond de algehele gezondheid van vrouw en kind.

Merkx pleit ook voor een bredere benadering van gewichtstoename in de zwangerschap en wijst op onderzoeken die relaties leggen tussen gewichtsproblemen en hormoon verstorende stoffen, psychische problemen en algemeen maatschappelijke factoren.

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

De missie van het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) is: Vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met relevante organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders ter bevordering van fysiologische zwangerschap en geboorte met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze, prof. Raymond de Vries, en onderzoekers Marlein Ausems, Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Joyce Molenaar, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, Maaike Vogels, en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen.