Het onderzoeksproject Samen voor Gezondheid van het lectoraat Midwifery Science heeft als doel de opbrengsten in kaart te brengen van twee multidisciplinaire aanpakken in Zuid-Limburg en stad Groningen voor zorg aan zwangere vrouwen in kwetsbare situaties.

Als onderdeel van dit onderzoek is een voormeting gedaan in Zuid-Limburg om te analyseren hoeveel vrouwen door de eerstelijns verloskundige werden gesignaleerd als kwetsbaar, conform de definitie Kwetsbaarheid Rotterdam. De onderzoekers hebben verloskundige dossiers van 538 vrouwen, die zijn bevallen in de tweede helft 2019 (voor de doorwerking van het nationaal Actieprogramma Kansrijke Start en voor start Samen voor Gezondheid), geanalyseerd op psychosociale kwetsbaarheden.

In de Factsheet Smooth presenteert het onderzoeksteam de resultaten van deze voormeting. Verloskundigen leken al voor de implementatie van de aanpak zicht te hebben op kwetsbaarheden. Beschermende factoren werden – begrijpelijkerwijs – niets genoteerd, waardoor het niet mogelijk was om een afweging te maken tussen kwetsbaar en potentieel kwetsbaar (signalering).

Op basis van de analyse lijkt bijna 20% van de onderzochte zwangere vrouwen in Zuid-Limburg in die mate kwetsbaar te zijn (urgent kwetsbaar of stapeling van 3 of meer kwetsbaarheden) dat ze sociale zorg/ondersteuning nodig hebben.

Een mogelijke beperking van de studie is dat de deelnemende verloskundigenpraktijken extra gemotiveerd waren om mee te doen vanwege de omvang van de problematiek kwetsbaarheid in hun eigen praktijk. Dat kan leiden tot overschatting van het aantal vrouwen in kwetsbare situaties.

Om zorg voor vrouwen in kwetsbare situaties te optimaliseren lijkt aandacht voor doorgeleiding en ondersteuning prioriteit te hebben. Het lijkt eveneens zinvol een gemeenschappelijk framework, zoals de definitie Kwetsbaarheid Rotterdam, te gebruiken zodat zorgverleners eenduidig signaleren en doorgeleiden en om een gemeenschappelijke taal te hanteren in de samenwerking.

Meer info: https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/samen-voor-gezondheid