Broek vd I, Bergen v J, Fennema J et al. Jaarlijkse systematische chlamydiascreening. Resultaten van de effectiviteit na drie jaar proefimplementatie. Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157

Directe link naar de samenvatting van het artikel

Door vroege opsporing van Chlamydiainfecties zal de kans op transmissies en complicaties als salpingitis, infertiliteit en buitenbaarmoederlijke zwangerschap afnemen. In Nederland werd een projectmatige chlamydiascreening geïmplementeerd in Amsterdam, Rotterdam en Park-Limburg van maart 2008 tot en met januari 2011 (n=317.304, 16-29-jarigen).

De interventie bestond uit een jaarlijkse, persoonlijke uitnodigingsbrief om gescreend te worden op een chlamydia-infectie; via een website en een persoonlijke inlogcode kon het testmateriaal aangevraagd worden. De uitslag en eventuele verwijsbrief konden online bekeken worden. Bij een positieve test kregen deze personen na zes maanden opnieuw een testpakketje thuisgestuurd. Er werd drie jaar een screening gehouden, waarbij aan het einde van de ronde in het tweede jaar de controlepersonen een eenmalige uitnodigingsbrief kregen voor een chlamydiascreening.

De randomisatie werd op wijkniveau gedaan, waarbij een onderverdeling werd gemaakt tussen hoog-, gemiddeld-, en laag-risicowijken. De participatie in de interventiegroep was respectievelijk 16,1%, 10,8% en 9,5% en in de controlegroep 13%. Bij de eerste uitnodiging had 4,3% een positieve chlamydiatest, bij de tweede 4,0% en bij de derde 4,1%. Binnen de controlegroep testte 4,3% positief. Positieve uitslagen kwamen meer voor bij participanten onder de twintig jaar en vrouwen testten vaker positief dan mannen. Aan de zelftest na zes maanden deed 65% opnieuw mee en daarvan testte 9% weer positief. Alleen bij personen die consequent aan drie rondes deelnamen (2,8%) daalde het percentage positieve testen van 5,9 naar 2,9% (OR 0.49; 0.47-0.50). Als gevolg van de lage participatiegraad is er onvoldoende bewijskracht om de chlamydiasceening landelijk in te voeren.

Noot van de redactie: Zie op Kennispoort Verloskunde ook het promotieonderzoek van Monique Pereboom MSc ‘Chlamydia trachomatis en andere infectieziekten in de zwangerschap; attitudes en kennis van verloskundigen en zwangere vrouwen)’. Als onderdeel van dit promotieonderzoek loopt er momenteel een studie naar de prevalentie van en risicofactoren voor Chlamydia trachomatis onder zwangere vrouwen in Nederland, om aanbevelingen te doen voor het screeningsbeleid in Nederland. Er wordt nog gezocht naar verloskundige praktijken die willen deelnemen aan deze studie! In totaal willen wij 1000 zwangere vrouwen verspreid over heel Nederland screenen op Chlamydia. Heeft u interesse, neem dan contact op met Monique (m.pereboom@vumc.nl).