Van der Wulp NY, Hoving C, de Vries H. A qualitative investigation of alcohol use advice during pregnancy: Experiences of Dutch midwives, pregnant women and their partners. Midwifery 2013; DOI: 10.1016/j.midw.2012.11.014

Directe link naar de samenvatting van het artikel

De onderzoekers verkenden de voorlichting over alcoholgebruik in Nederlandse verloskundige praktijken. Zij verrichtten twee kwalitatieve studies. De eerste studie in 2009 bestond uit individuele semi-gestructureerde interviews met tien verloskundigen in heel Nederland over hun advies over alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De tweede studie in 2011 bestond uit vijf focusgroepen en vier individuele semi-gestructureerde interviews met 25 zwangere vrouwen en negen partners in Midden- en Zuid-Nederland. Een derde van de vrouwen en een derde van de partners dronk alcohol. In de eerste studie gaven de verloskundigen aan dat ze de intentie hadden om te adviseren om helemaal geen alcohol te gebruiken. Ze deden dat echter meestal pas als vrouwen zeiden alcohol te gebruiken, terwijl bekend is dat alcoholgebruik soms niet of onvolledig wordt gemeld. De verloskundigen vonden dat het hen ontbrak aan goede screeningsmethoden en kennis over de mechanismen en gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en zij betrokken de partners niet in hun advies.

Het beeld dat de verloskundigen in de eerste studie schetsten over hun wijze van voorlichten kwam overeen met het beeld dat de zwangere vrouwen en hun partners in de tweede studie gaven van de door hen ontvangen voorlichting. De zwangere vrouwen en hun partners zagen de verloskundigen als een belangrijke bron van informatie over alcoholgebruik in de zwangerschap. Echter, de zwangere vrouwen vonden dat ze hierover tegenstrijdige adviezen kregen van hun zorgverleners. De partners waren geïnteresseerd in het onderwerp, hadden er weinig moeite mee als hun vrouw alcohol gebruikte in de zwangerschap en voelden zich niet betrokken in de advisering door verloskundigen en websites. Partners gebruikten zelf in de zwangerschap ook minder alcohol, hoewel de vrouwen dat meestal niet nodig vonden.

De conclusie was dat het nodig is dat verloskundigen beter screenen, meer kennis hebben over de mechanismen en gevolgen van alcoholgebruik in de zwangerschap, en partners meer betrekken in de advisering. De onderzoekers bevelen een standaard alcoholadvies, een screeningsinstrument, en scholing van verloskundigen aan om hun screeningsvaardigheden en kennis over alcohol in de zwangerschap te vergroten. Ook is meer onderzoek nodig naar hoe verloskundige adviezen voor partners eruit moeten zien om hun betrokkenheid te optimaliseren bij onthouding van alcohol in de zwangerschap. Meer aandacht op nationaal niveau, bijvoorbeeld via massamediale campagnes, moet ook worden overwogen om bij alle partijen de opvattingen over alcoholgebruik in de zwangerschap te veranderen.