In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.

In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.

NEDERLANDS ONDERZOEK / PUBLICATIES

Proefschrift: ‘Detection of congenital anomalies before or after birth: does it make a difference?’
Titia E. Cohen-Overbeek, Erasmus MC
29 oktober 2008
De samenvatting van het proefschrift is hier te downloaden op Kennispoort Verloskunde

Toelichting: Proefschrift over de verschillende gevolgen van diagnose van congenitale afwijkingen voor of na de geboorte. De promovendus concludeert dat prenatale kennis van major en minor aangeboren afwijkingen consequenties heeft voor de mortaliteit en morbiditeit. Afhankelijk van het soort en de ernst van de aangeboren afwijking zal de mortaliteit stijgen of dalen. Voor een aantal afwijkingen neemt de morbiditeit af.

Boekbespreking: Prenataal onderzoek, over keuzes en dilemma’s
Anja de Griet Dreux, Hellen Kooijman en Dr. Marijke Korenromp
Uitgeverij Spectrum (ISBN 9789027466167

Toelichting: De drie auteurs, twee verloskundigen en een journalist, schreven dit boek voor (aanstaande) zwangeren en hun partners. Er wordt uitgebreid beschreven welke mogelijkheden er bestaan in de zwangerschap om afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Op overzichtelijke wijze komen de testen, de meest voorkomende afwijkingen, de testrisico’s en de uitvoer van een test aan bod. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het omgaan met de uitslag van een test; de mogelijke onrust die er kan ontstaan en de dilemma’s rondom het al dan niet afbreken van de zwangerschap bij een kind met aangeboren afwijkingen. Binnen losse kaders worden er in elk hoofdstuk belangrijke zaken nog eens uitgelicht, of er wordt verwezen naar een lijst met nuttige adressen en websites die over de verschillende onderwerpen meer informatie kunnen verstrekken. Het boek leest gemakkelijk en creëert geen onnodige onrust. Kortom: een overzichtelijk, compleet boek, wat ook goed bruikbaar is voor (student)verloskundigen, die er een ondersteuning in vinden bij de counseling van cliënten in de praktijk.

Advies van de Gezondheidsraad: Naar een toereikende inname van Vitamine D
30 september 2008
Het volledige advies kan worden gedownload op Kennispoort Verloskunde

Toelichting: Een dagelijkse inname van 10 microgram extra vitamine D is nodig om een tekort te voorkomen onder vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Dit valt te lezen in het recente advies van de Gezondsheidsraad. Van de zwangere vrouwen en pasgeborenen met een lichte huidskleur heeft 5-15 procent een tekort aan vitamine D. Onder zwangeren en pasgeborenen met een donkere huidkleur ligt het tekort beduidend hoger: 55-65%. Een gebrek aan vitamine D belemmert de opbouw van sterke botten.

In het advies ‘Naar een toereikende inname van Vitamine D’ pleit de De Gezondheidraad voor eenduidige voorlichting. Mensen met een lichte huidskleur in de leeftijd van 4 tot 50 (vrouwen) moeten het advies krijgen om elke dag minstens een kwartier buitenshuis door te brengen en een gezonde voeding (zoals margarine, halvarine en bak- en braadproducten)te gebruiken. Andere groepen moet worden uitgelegd dat zij in aanvulling hierop 10 microgram extra vitamine D per dag uit supplementen nodig hebben. Voor de personen die niet ontvankelijk zijn voor deze adviezen, bepleit de commissie verrijking van levensmiddelen die juist veel door risicogroepen worden gebruikt. Om wildgroei van verrijkte producten te voorkomen en een daarmee het risico van te hoge inname, wil de commissie Europese afspraken over de toegestane producten en de registratie daarvan.

Value of a single early third trimester fetal biometry for the prediction of birth weight deviations in a low risk population
Paul A.O.M. De Reu,*, L.J.M. Smits, H.P. Oosterbaan and J.G. Nijhuis
Journal of Perinatal Medicine 2008; 36: 324–329
Te bekijken in het Journal of Perinatal Medicine en pagina 16 van de Jaarindex 2007

Toelichting: Artikel over onderzoek naar de effectiviteit van echoscopisch onderzoek met betrekking tot de diagnostiek van groeideviaties in het derde zwangerschapstrimester

INTERNATIONALE PUBLICATIES / ONDERZOEK

An exploration of student midwives’ perceptions of health promotion in contemporary practice
Kath McKay, Northumbria University, Newcastle upon Tyne
MIDIRS Midwifery Digest 2008, vol. 18, no.2 pag. 165-174

Toelichting: Zie artikel over ervaringen van studenten elders in de nieuwsbrief van Kennispoort Verloskunde (december 2008)

The lived experience of newly qualified midwives: a qualitative study
Deirdre van der Putten
British Journal of Midwifery 2008; 16, issue 6: 348-358
Te bekijken via BJM

Toelichting: Een studie onder pasafgestudeerde verloskundigen in Ierland naar hun werkervaringen in de eerste 6 maanden. In semigestructureerde diepte interviews zijn data verzameld. Besproken werd o.a. een mogelijke kloof tussen theorie en praktijk, het krijgen van ondersteuning bij het klinisch handelen in de vorm van mentorschap en de noodzaak tot blijven leren. Hier een van de opvallende uitspraken in de interviews: ‘Ik was blij om afgestudeerd te zijn. Maar het was echt zenuwslopend…’.

Five steps from evidence to effect: exercising clinical freedom to implement research findings
R Kulier, H Gee, KS Khan
BJOG 2008; 115: 1197-1202
Te bekijken bij Wiley Interscience

Toelichting: In het BJOG verscheen onlangs een artikel van Kulier et al., waarin in een helder overzicht verteld wordt hoe je op een planmatige manier gevonden evidence om kunt zetten in een implementatie in de praktijk. Er zijn een aantal barrières welke overwonnen moeten worden: acceptatie van het nieuwe bewijs door anderen, uitvoeren van de implementatie en mensen zich laten conformeren aan het nieuwe beleid (mensen veranderen niet graag oude gewoonten), en cliënten moeten op een adequate manier geïnformeerd worden…. De volgende vijf stappen worden onderscheiden om tot een succesvolle implementatie te komen:

  1. Kennis en bewustwording. Gebruikt worden het push-model (journal club bekijkt de search en brengt de resultaten naar de werkvloer) of het pull-model (klinische vraag, gevolgd door een search naar het antwoord). Het is goed om een persoon aan te stellen die de searches herhaald en aanlevert aan de journal club.
  2. Acceptatie resultaat onderzoek en overreden tot de noodzaak van implementatie (kosten vormen vaak grootste barrière). Informatieverstrekking via verschillende bronnen is vaak nuttiger dan enkel het resultaat van onderzoek meedelen, om mensen te overreden tot veranderingen in een bestaande werkwijze.
  3. Besluiten tot implementatie , waarbij het kostenplaatje uitgelegd kan worden en er discussie kan plaatsvinden over wat de kliniek wil en wat het beste voor de patiënten is.
  4. Implementatie (training, workshop, reminders en aanmoediging). Bij nieuw te gebruiken materiaal kan het helpen het oude materiaal gewoon niet meer aan te schaffen.
  5. Continueren van de implementatie en geregeld evalueren, waarbij feedback zorgvuldig meegenomen wordt.

Je moet je er van bewust zijn dat zonder weldoordachte implementatiestrategieën voor implementatie, patiënten het voordeel niet snel zullen erkennen van EBM. Een aantal goed geplande, kleine veranderingen, gebruikmakend van de bovenstaande stappen, kunnen bijdragen aan de omzetting van kennis overzetten naar implementatie.

A systematic review and meta-analysis of acupuncture on in vitro fertilisation
T El-Toukhy, SK Sunkara, M Khairy, R Dyer, Y Khalaf, A Coomarasamya
BJOG 2008;115:1203–1213
Te bekijken bij Wiley Interscience

Toelichting: Heeft accapunctuur nou wel of geen effect op de uitkomsten van IVF-behandelingen? Twee recente systematic reviews geven geen uitsluitsel. In de oktober-editie van ‘Voor u gevonden’ wisten we nog te melden dat Eric Manheimer etal. suggereren dat accapunctuur bij embryotransfer de kans op zwangerschap en levende geboorte verhoogt (BMJ 2008;336:545-549, hier te bekijken). Zij vergeleken zeven trials onder 1366 vrouwen die IVF ondergingen.

Een nieuwe grotere review en meta-analyse van El-Toukhy etal. komt juist tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is om te stellen dat adjuvante accapunctuur de kans op geboorte bij IVF vergroot. Deze auteurs vergeleken maar liefst 13 trials met 2500 vrouwen. Vijf studies (n=877) gingen over acupunctuur ten tijde van het transvaginaal verkrijgen van oocyten. De resultaten toonden geen significant verschil tussen de acupunctuurgroep en de controlegroep (RR 1.06, 95%BI 0.82-1.37). Acht studies beschreven acupunctuur ter ondersteuning van de embryo transfer (n=1623). Ook hier werd geen significant verschil gevonden met de controlegroep (RR 1.23, 95% BI 0.96-1.58).

Perineal Massage during Pregnancy: A Prospective Controlled Trial
Elad Mei-dan, Asnat Walfisch, Iris Raz, Amalia Levy en Mordechai Hallak
Israël Medical Association Journal (July 2008; 10: 499-502)
Gratis te downloaden bij IMA

Toelichting: In Israël is opnieuw onderzoek gedaan naar het effect van perineummassage op de kans op perineumlaesies tijdens de baring. In het Israël Medical Association Journal beschrijven Mei-dan et al. hun prospectieve klinische trial. Een groep van 151 primigravidae die vanaf 34 weken dagelijks volgens instructie met olie perineummassage uitvoeren wordt vergeleken met een groep van 131 primigravidae zonder perineummassage.
In tegenstelling tot de verwachting was het percentage intact perineum lager in de massagegroep (29.8% vs 40%). In de massagegroep waren minder eerstegraads, maar meer tweedegraads rupturen. Deze uitkomsten waren echter niet significant. Het percentage rupturen aan de voorzijde van het perineum was wél significant hoger in de massagegroep (9.5% vs 3%). Bijna 90% van de vrouwen uit de massagegroep gaf aan in een volgende zwangerschap weer perineummassage te willen uitvoeren.
De auteurs vergelijken hun uitkomsten met een recente Cochrane Review van 3 rct’s (2006; 1: CD005123) waarin wél een beschermende werking van perineummassage wordt aangetoond: het percentage episiotomieën is significant lager en de klachten 3 maanden post partum zijn minder.
Mei-dan et al. concluderen tenslotte dat perineummassage in de laatste weken van de zwangerschap geen kwaad kan, maar dat er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs is over het effect op perineumlaesies en dat cliënten hierover geïnformeerd moeten worden.