In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.

In de rubriek ‘Voor u gevonden’ vindt u verwijzingen naar een reeks nationale en internationale publicaties over verloskundige onderzoeken, waarvoor geen plaats meer was in de nieuwsbrief, maar die we u niet willen onthouden.
 
NEDERLANDS ONDERZOEK / PUBLICATIES
 
Proefschrift: Infants that cry excessively: The effect of regularity and swadding.
Bregje E. van Sleuwen
Universiteit van Utrecht, 28 mei 2008
Kijk hier voor een gratis PDF van het artikel Swaddling: a systematic review in het tijdschrift Pediatrics 120 (2007).
 
Toelichting: Inbakeren heeft geen toegevoegde waarde naast het bieden van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie bij excessief huilende zuigelingen. Op basis van de resultaten van het onderzoek waarop Bregje van Sleuwen op 28 mei is gepromoveerd zouden in eerste instantie adviezen over regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie moeten worden gegeven aan ouders die hulp vragen voor het excesseif huilen van hun baby. Het huilen neemt dan bij de meeste baby’s snel af. Wanneer deze aanpak niet of onvoldoende werkt is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden inbakeren toe te voegen aan de aanpak van regelmaat.
 
HELLP leidt een eigen leven
Pieter Lomans
AMC-magazine, pagina 26-27, juni 2008
Hier gratis te lezen op site van AMC
 
Toelichting: Artikel over onderzoek van gynaecoloog Maarten Buimer, die door DNA-onderzoek ontdekt heeft dat het HELLP-syndroom mogelijk helemaal geen bijzondere vorm van pre-eclampsie is. HELLP wordt gezien als een bijzondere variant van pre-eclampsie’, zegt Buimer, ‘maar die indeling is niet helemaal sluitend. Soms treedt HELLP op zonder PE. En PE zonder HELLP kan óók heel ernstig verlopen. Kortom, het verschil tussen beide aandoeningen is minder duidelijk dan het lijkt. Steeds vaker wordt dan ook gesproken van het PE-like-syndrome, een soort containerbegrip waarin allerlei combinaties passen van kenmerken die doen denken aan PE of HELLP.’
 
Ethnic differences in preterm birth and its subtypes: the effect of a cumulative risk profile
Goedhart G, van Eijsden M, van der Wal M, Bonsel G.
BJOG 2008;115:710–719.
Te bekijken op Wiley Interscience
 
Toelichting: Onderzoek van de ABCD-studie over de ethnische verschillen in risico’s op vroeggeboorte onder de diverse deelnemers van de ABCD-cohort. De onderzoekers concluderen dat de ethnische verschillen zijn terug te voeren op combinaties van risicofactoren. In het algemeen hebben allochtone vrouwen een duidelijk verhoogd risico op vroeggeboorte, met name op een iatrogene miskraam. Er springt echt niet 1 specifieke oorzaak uit boven de andere.
 
Perinatal Factors Related to Negative or Positive Recall of Birth Experience in Women 3 Years Postpartum in the Netherlands
 
Marlies Rijnders, RM, Helen Baston, PhD, RN, RM,MMedSci, Yvonne Schönbeck, MSc, Karin van der Pal, PhD, Marianne Prins, BEd, RM, Josephine Green, PhD, AFBPsS, and Simone Buitendijk, MD, MPH, PhD
Birth, Volume 35: Number 2; pages 107-116 June 2008   
Te bekijken bij Wiley Interscience
 
Toelichting: In het artikel in Birth beschrijft verloskundige M. Rijnders hoe vrouwen in Nederland na 3 jaar terugkijken op hun bevalling. Acht 1e lijns praktijken werkten mee aan deze studie. Aan 3200 vrouwen die in 2001 zijn bevallen en tenminste eenmaal contact hadden met een 1e lijns verloskundige uit de participerende praktijken werd een vragenlijst toegestuurd. De respons was 44% (n=1.310). In de onderzoeksgroep is niet-Nederlandse etniciteit ondervertegenwoordigd (5.4% versus landelijk 17.7%).
 
Van de primiparae is 23% en van de multiparae is 12% niet gelukkig met de manier waarop de bevalling is verlopen. Vrouwen die zelf aangaven onvoldoende met de baringspijn konden omgaan hadden meer kans op een negatieve baringservaring (OR 4.9; 95% BI 2.55-9.40). Vrouwen die aangaven onvoldoende keuze te hebben gehad voor pijnstilling tijdens de baring hadden eveneens vaker een negatieve ervaring (OR 2.9; 95% BI 1.91-4.45). In de studie gaven 379 vrouwen aan onvoldoende keuze te hebben gehad in pijnstilling, in tegenstelling tot 693 vrouwen die zelf aangaven wel deze keuze te hebben gehad. Het artikel beschrijft nog meer factoren die van invloed zijn op een negatieve ervaring, zoals een verwijzing tijdens de baring naar een gynaecoloog, een (low-risk) bevalling in het ziekenhuis, een instrumentele vaginale bevalling en een ongeplande sectio caesarea. Tevredenheid van vrouwen met hun baring beïnvloedt de moeder-kind relatie als ook de partnerrelatie en de wens tot het krijgen van een volgend kind. Deze studie is een stap in het zichtbaar maken hoe vrouwen terugkijken op de verloskundige zorg in Nederland en biedt aangrijpingspunten tot optimaliseren van verloskundige zorg waarbij tevredenheid van de vrouw meegenomen dient te worden.
 
INTERNATIONALE PUBLICATIES / ONDERZOEK
 
Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes
The HAPO Study Cooperative Research Group
The New Englisch Journal of Medicine, 2008;358:1991-2002.
Te bekijken via NEJM
 
Toelichting: In mei van dit jaar verscheen in ‘The New England Journal of Medicine’ een artikel met de vraag of hyperglycaemie bij de zwangere, minder ernstig dan bij diabetes, een verhoogde kans gaf op slechtere zwangerschapuitkomsten. Tussen  juli 2000 en april 2006 werden er in totaal 25.505 zwangeren uit15 centra in negen landen ge?ncludeerd (HAPO Study Coöperative Research Group). Zij kregen allemaal een 75-grams glucose-tolerantietest ttussen 24 en 32 weken zwangerschap. Primaire uitkomstmaten waren: geboortegewicht boven de 90e percentiel voor de zwangerschapsduur, primaire sectio, klinisch gediagnosticeerde hypoglycaemie en navelstrengbloed C-peptide waarde boven de 90e percentiel. Voor analyse waren de geblindeerde resultaten bekend van 23316 zwangeren. Er werden geadjusteerde odds ratio’s berekend voor zwangerschapsuitkomsten, geassocieerd met een verhoging van de nuchtere plasmaglucose waarde van 1SD (0,4 mmol/l), 1-uurs plasmaglucose waarde van 1sd (1,7 mmol/l) en een 2-uurs plasmaglucose waarde van 1SD (1,3 mmol/l).
 
Significante resultaten: geboortegewicht boven 90e percentiel waren resp. OR 1,38, OR 1,46 en OR 1,38.;  serum-C peptide boven 90e percentiel resp: OR1,55, OR 1,46 en OR 1,37; primaire sectio resp: OR 1,11, OR 1,10 en OR 1,08 en foetale hypoglycaemie resp: OR 1,08, OR 1,13 en 1,10. Er waren geen specifieke drempelwaarden aan te geven waarbij de risico’s toenamen. Conclusie van het onderzoek: er werden sterke continue associaties gevonden van maternaal serumglucose waarden, lager dan die voor de diagnose van diabetes, met toenemend geboortegewicht en navelstrengserum C-peptide waarden.
 
Effects of acupuncture on rates of pregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation: systematic review and meta-analysis
Eric Manheimer, Grant Zhang, Laurence Udoff, Aviad Haramati, Patricia Langenberg, Brian M Berman and Lex M Bouter
BMJ 2008;336;545-549;
Te bekijken in BMJ
 
Toelichting: Deze systematische review suggereert dat accapunctuur bij embryotransfer de kans op zwangerschap en levende geboorte verhoogd bij vrouwen die IVF ondergaan. De bevindingen zijn gebaseerd op meta-analyses van zeven trials onder 1366 vrouwen die IFV ondergingen.
 
Antibiotic Prophylaxis for Prevention of Postpartum Perineal Wound Complications
A Randomized Controlled Trial
Neena Duggal, MD, Celia Mercado, MD, Kay Daniels, MD, Alexandra Bujor, MD, Aaron B. Caughey, MD, PhD, and Yasser Y. El-Sayed, MD
Obstetrics & Gynecology, Vol III, No. 6, June 2008; 1268-1273
Te bekijken via Obstetrics & Gynecology
 
Toelichting: Amerikaanse prospectieve, randomized, placebogecontroleerde studie onder 147 vrouwen naar het effect van profylactische antibiotica op wondinfecties na een 3e of 4e graads ruptuur. Twee weken postpartum bij de controleafspraak heb 8,2% van de vrouwen met antibiotica wondcomplicaties, ten opzichte van 24,1% van de vrouwen die waren behandeld met een placebo.
 
Pregnancy after early pregnancy loss: A prospective study of anxiety, depressive symptomatology and coping
Annekathrin Bergner a; Reinhard Beyer a; Burghard F. Klapp b; Martina Rauchfuss
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, June 2008; 29(2): 105 — 113
Te bekijken via Informaworld
 
Toelichting: Duitse studie onder 342 vrouwen naar de effecten van miskramen op de geestelijke gesteldheid tijdens volgende zwangerschappen. Vrouwen met een geschiedenis van een of meerdere miskramen leiden meer aan psychische  klachten als depressie en angsten in het eerste trimester van de zwangerschap, dan vrouwen zonder eerdere miskramen.
 
Tracking progress in maternal, newborn & child survival: Countdown to 2015 – The 2008 Report
World Health Organization
Gepresenteerd bij aanvang van de Gepresenteerd tijdens de 2e “Countdown to 2015” conferentie in Kaapstad, Zuid-Afrika, 17-19 april 2008
Het integrale rapport is te downloaden op de site van Countdown to 2015
 
Toelichting: Rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie met een overzicht van de wereldwijde overlevingscijfers onder moeders, pasgeborenen en kinderen. Daarnaast gaat het rapport in op de oorzaken en mogelijke oplossingen, die momenteel de vooruitgang verhinderen.
 
Birthwrite: the experience of flow and physiological birth
Denis Walsh
British Journal of Midwifery, May 2008, Vol. 16, No. 5, 278
Te bekijken op BJM
 
Toelichting: Artikel over de de positieve effecten van ‘flow’ op de beleving van de natuurlijk geboorte. Onder andere met verwijzingen naar het beroemde boek FLOW van Mihaly Csikszentmihalyi over de psychologie van de optimale ervaring.
 
Migration and health behaviour during pregnancy
Immigrant women adopt poorer health behaviour after migration
Krista M Perreira associate professor, University of North Carolina
BMJ 2008;336:1027-8
Te bekijken op de site van BMJ
De studie van Hawkins, waaraan de auteur refereert is gratis te downloaden
 
Toelichting: Redactioneel commentaar in de British Medical Journal van 24 juni 2008 op een nationale cohort study van Hawkins, over veranderingen in gezondheidsgedrag van migranten tijdens de zwangerschap. Onder andere toont de studie aan dat migranten ontvankelijk zijn voor slechte westerse leefgewoonten, zoals alcoholconsumptie en roken. Meer kennis over de veranderende leefgewoonten van migranten is belangrijk, evenals meer preventieprogramma’s die zich specifiek op deze groepen richten.