Thompson R en Miller Y. Birth control: to what extent do women report being informed and involved in decisions about pregnancy and birth procedures?BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:62
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel.

Gezondheidszorg, richtlijnen en standaarden zijn de laatste jaren beter gericht op het (uitgebreid) informeren en consulteren van cliënten bij gezondheidgerelateerde beslissingen. Om een goed beeld te krijgen van dit proces, de specifi ek gegeven informatie en de mate waarin een cliënte betrokken wordt bij een beslissing, is dit onderzoek verricht op een kraamafdeling in Queensland, Australië. Participanten (n=10.646) hadden eerder deelgenomen aan een grote survey in 2010 en hierover minimaal één keer iets vermeld bij: echo, bloedtest, inleiden van de baring, primaire of secundaire sectio, vaginaal toucher, foetale bewaking, epiduraal of episiotomie. Deze vrouwen zijn opnieuw benaderd, waarbij er 3.530 vrouwen participeerden in dit onderzoek.

Er is een assessment gedaan met interviews over informatievoorziening en een meting met de Control Preference Scale voor de eigen rol in keuzes/beslissingen bij ingrepen. Vrouwen zijn het vaakst geïnformeerd over de voor- en nadelen van een primaire sectio (96%) en het minst vaak over een vaginaal toucher (40%). Het aantal vrouwen dat geconsulteerd is voor een beslissingskeuze ligt tussen de 66-98% voor respectievelijk episiotomie en epiduraal.

Vrouwen die geïnformeerd zijn én betrokken in de procedure melden dat dit het meest voorkomt bij epiduraal (88,2%) en primaire sectio (93,5%); het minst bij een episiotomie (26%). De auteurs pleiten voor interventies die informatieverstrekking en consultatie van cliënten over procedures verbeteren, met name als het gaat over routinehandelingen of procedures die in de gelimiteerde tijd plaatsvinden rondom een bevalling.