Deze Amerikaanse onderzoeksgroep heeft onderzoek gedaan naar een alternatief voor het standaard prenatale controleschema. Dat laatste bestaat uit gemiddeld 12 tot 14 consulten per zwangerschap en is relatief kostbaar en tijdsintensief. De onderzoekers willen nagaan of hun alternatieve model even effectief is als standaardzorg.

De onderzoeksgroep ontwikkelde een prenataal zorgmodel (OB-Nest), bestaande uit acht fysieke consulten bij een obstetrisch zorgverlener, zes virtuele (telefonische of online) consulten met een verpleegkundige, thuismonitoring middels Doppler en bloeddrukmeter en toegang tot een online community met andere zwangere vrouwen.

De studie is een ‘single-center randomized controlled trial’, die in 2014 en 2015 plaatsvond in een tertiair ziekenhuis in de VS. Er werden 300 vrouwen met een gezonde eenlingzwangerschap in het eerste trimester werden at random verdeeld over het OB-Nest-model en standaardzorg. De twee zorgmodellen worden vergeleken middels vragenlijsten naar patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg bij 36 weken zwangerschap. Perceptie van stress wordt uitgevraagd bij 14, 24 en 36 weken zwangerschap. Effectiviteit van de modellen wordt vergeleken op zorggebruik en perinatale uitkomsten.

De vrouwen in de OB-Nest-groep rapporteren hogere tevredenheid dan vrouwen in de standaardzorggroep (93.9% versus 78.9%, P<.01). Zij rapporteren ook minder zwangerschapsgerelateerde stress (tweepuntsschaal; bij 14 weken: 0.32 versus 0.41, P<.01; bij 24 weken 0.31 versus 0.35, P=.19; bij 36 weken 0.34 versus 0.4, P<.01). Vrouwen ervaren geen verschil in kwaliteit van zorg.  Bij het OB-Nest-model is de totale contactduur langer dan bij de standaardzorg, ondanks minder fysieke consulten (171.2min versus 108.2min, P<.01).

Perinatale uitkomsten zijn vergelijkbaar wat betreft het aantal keizersneden, vroeggeboorten, laag geboortegewicht en Apgarscores. Vrouwen in de OB-Nest-groep worden vaker gediagnosticeerd met zwangerschapsdiabetes (4,5% versus 0%, P<0.1), waarvoor geen verklaring wordt gevonden.

De onderzoekers concluderen dat het OB-Nest-model een effectief controleschema is voor prenatale zorg. Vrouwen zijn meer tevreden, ervaren dezelfde kwaliteit van zorg en minder stress. Met minder fysieke consulten blijven de uitkomsten gelijk. De onderzoekers vermoeden dat de online contacten  en thuismonitoring hieraan een belangrijke bijdrage leveren.