Op 6 januari was het zover: de StuurgroepZwangerschap en Geboorte bracht in Utrechthaar adviesrapport uit aan minister Klink. Inhet rapport worden voorstellen gedaan voorhet optimaliseren van de zorg rond zwangerschapen geboorte met als doel de perinatalesterfte en morbiditeit terug te dringen. Alsdirect betrokkene bij de zorg kunt u ditrapport vinden op de ledensite van de KNOV.Wij zetten hier de belangrijkste punten voor uop een rij en vragen aan het eind aan KNOVdirecteur Jos Becker Hoff, die namens hetbestuur van de KNOV in de Stuurgroep zat,om een eerste algemene reactie.