Er is op dit moment veel aandacht voor niet-invasieve prenatale testen (NIPT) voor trisomieën, waaronder downsyndroom, en de mogelijke uitbreiding naar andere aandoeningen. Doel van dit onderzoek was nagaan wat attitudes van zwangeren en hun partners zijn ten aanzien van NIPT, in een land met een relatief lage uptake van prenatale screening (~27% kiest voor de combinatietest). Een kwalitatief onderzoeksdesign werd toegepast met vijf focusgroepen met laag-risico zwangeren (n=28), drie online-focusgroepen met mannen (n=19), en 13 interviews met zowel laag- als hoogrisico zwangeren. De interviews en discussies werden opgenomen, uitgeschreven en geanalyseerd met Atlas.ti.