De discussie over de organisatie van de verloskundige zorg dient gevoerd te worden op basis van feiten. De commotie naar aanleiding van het artikel ‘Beter baren’ Visser en Steegers was aanleiding tot grondige analysevan de verloskundige zorg in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond in de periode 2000 tot en met 2005. De verloskundige populatie van het Elkerliek ziekenhuis lijkt representatief voor de obstetrische tweedelijns praktijk Nederland. Van de durante partu en neonatale sterfte bij amenorroeduur 34 weken of meer was in 6 van de 13 casus sprake van onvermijdbare sterfte. Bij slechts een casus speelde verwijzing door de eerstelijns verloskundigeeen rol en kon in geen van de gevallen gesteld worden dat de gynaecoloog te laat verwittigd was. De aanrijdtijden van specialisten betrokken bij de opvang van de bedreigde neonaat is kort en de aanwezigheid van hetoperatieteam in het ziekenhuis blijkt van invloed op desnelheid waarmee overgegaan kan tot spoedsectio.