De Triple P-studie (Preventing Preterm birthwith Progesterone) is een cohort studiedie bestaat uit een screeningsdeel en eenbehandeldeel. De studie wil de voorspellendewaarde van de cervixlengte op de kans opvroeggeboorte onderzoeken, door de cervixlengtete meten bij gezonde zwangeren.Vervolgens wordt het effect van behandelingmet progesteron bestudeert in de groep zwangerenmet een cervixlengte ? 30 mm. Hetonderzoek moet uitwijzen of er verschillenzijn in perinatale uitkomsten (aantal en tijdstipvroeggeboortes, gezondheid kind) tussen detwee behandelgroepen. Tevens wordt onderzochtof de screening kosteneffectief is.