In de loop van de tijd is het takenpakketvan de verloskundige steedsmeer uitgebreid, ook met taken dieniet primair verloskundig zijn.Toekomstige ontwikkelingen ophet gebied van epidemiologie,demografie, beleid en vakinhoudzullen naar verwachting leiden toteen nog verdere uitbreiding vanhet takenpakket van de verloskundige.In de dagelijkse praktijk zijnaanpassingen in het werkpatroonvan de verloskundige echter nogniet duidelijk zichtbaar. Dit artikelgaat in op de veranderende omgevingwaarin de verloskundigewerkt en de manier waarop zij haartakenpakket kan herinrichten.Uitgangspunt hierbij is dat hetbestaande concept van de uniekeeerstelijns verloskundige zorgverleningzoveel mogelijk behoudenblijft. Het artikel werd geschrevennaar aanleiding van de afstudeerscriptievoor de Master OpleidingVerloskunde, waarin werd onderzochtwelke mogelijkheden er zijnvoor een efficiëntere indeling vanniet-primair verloskundige taken.