Wat is de kans om na een al dan niet succesvolle IVF (in vitro fertilisatie, inclusief ICSI) zonder behandeling opnieuw zwanger te worden en een levend geboren kind te krijgen? Om deze vraag te beantwoorden voerden de onderzoekers van deze studie een retrospectieve cohortstudie uit onder de populatie vrouwen uit noordoost Verenigd Koninkrijk, die in de Aberdeen fertiliteitskliniek een IVF behandeling ondergingen tussen 1998 en 2011.

De vrouwen (n=2.133) werden één tot vijftien jaar na de IVF gevolgd. Binnen tweeëneenhalf jaar na een niet-succesvolle IVF kreeg 15% spontaan een levend geboren kind, na vijf jaar was dit 17%. Na een succesvolle IVF kreeg respectievelijk 11% (tweeëneenhalf jaar) en 15% (vijf jaar) spontaan een levend geboren kind. Na tien jaar waren de percentages in beide groepen iets hoger dan na vijf jaar.

De kans op een spontane zwangerschap met een levend geboren kind nam in beide groepen af met een toename in leeftijd van de vrouw, met de duur van de infertiliteit en indien er sprake was geweest van ICSI. In de groep ‘na succesvolle IVF’ nam deze kans ook af indien er meer dan éénmaal een embryo was teruggeplaatst. In de groep ‘na niet-succesvolle IVF’ nam de kans ook af indien er sprake was van tuba afwijkingen als oorzaak van de infertiliteit.

De auteurs erkennen de beperkingen van deze studie, zoals de mogelijk beperkte representativiteit omdat de gegevens afkomstig zijn uit één kliniek. Echter de grootte van de populatie en het gebruik van betrouwbare gegevens over een langere termijn maken dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden bij counseling van koppels over hun kans op een spontane zwangerschap in de vijf jaar na een fertiliteitsbehandeling.