Uit een secundaire analyse van de IRIS-studie blijkt dat enkel het geboortegewicht geen goede voorspeller is voor een verhoogd risico op een slechte perinatale uitkomst. In de analyse werd de betrouwbaarheid van SGA (small for gestational age) als voorspeller voor slechte perinatale uitkomsten onderzocht, gebruikmakend van drie verschillende geboortegewichtscurven: Visser, Hoftiezer en INTERGROWTH. 1 Visser is de voormalige Perined geboortegewichtscurve, Hoftiezer is de huidige Perined geboortegewichtscurve en Intergrowth is een internationaal ontwikkelde geboortegewichtscurve.

Slechte uitkomst

De IRIS-studie2 In de IRIS-studie (“IUGR risk selection study”) zijn standaard twee echo's aangeboden om groeivertraging op te sporen in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico aan het begin van de zwangerschap. bevat data van 12.953 vrouwen met een laag risico aan het begin van de zwangerschap in Nederland (maart 2015 – augustus 2016). ‘Slechte uitkomst’ werd gedefinieerd als een samengestelde maat van één of meer van twaalf slechte perinatale uitkomsten, waaronder perinatale sterfte, asfyxie en intraventriculaire bloeding. Van de 12.953 vrouwen bevielen er 215 (1.7%) van een kind met een ‘slechte uitkomst’. Dit kwam relatief het vaakst voor bij kinderen met een geboortegewicht onder de 3e percentiel, bij alle drie de curves.

De sensitiviteit bij alle drie de curves was echter laag (Visser: 6,0%; Hoftiezer: 6.1%; INTERGROWTH: 14.0%), met andere woorden: de meeste kinderen met een ‘slechte uitkomst’ hadden een geboortegewicht boven de 3e percentiel. Dit gold ook als de 10e percentiel als afkappunt werd gebruikt3 De diagnose 'foetale groeirestrictie' wordt meestal gedefinieerd als: een geboortegewicht onder de 10e percentiel van een bepaalde geboortegewichtscurve. . Er was voor geen van de drie geboortegewichtscurven een afkappunt vast te stellen voor een goede voorspelling voor het risico op een ‘slechte uitkomst’.

Ontwikkelen voorspellend model

De auteurs concluderen dat enkel het geboortegewicht geen goede voorspeller is voor een verhoogd risico op een slechte perinatale uitkomst. Zij pleiten voor het ontwikkelen van een model waarin, naast het geboortegewicht, andere parameters meegenomen worden zoals intra-uteriene kindsbewegingen en de hoeveelheid vruchtwater. Mogelijk moeten ook maternale karakteristieken zoals de lengte van de moeder meegenomen worden in de beoordeling van het geboortegewicht.