Aan het begin van de COVID-19 pandemie brachten de beroepsverenigingen KNOV en NVOG adviezen uit over de uitvoering van de geboortezorg met als doel het aantal contacten te verminderen. Dit heeft geresulteerd in een afname van de frequentie van prenatale controles met 50% en het feit dat postnatale huisbezoeken uitsluitend op indicatie werden verricht.

Het Childbirth Network voerde een aantal onderzoeken uit naar de gevolgen voor de organisatie van de geboortezorg (WAAG studie). In de hier besproken survey worden de meningen en ervaringen van verloskundig zorgverleners (n=495) met de ‘afgeschaalde’ geboortezorg beschreven. De deelnemers vulden in juni 2020 een online vragenlijst in. 76% vond het een voordeel dat de noodzaak van een echo-onderzoek of een medische interventie zorgvuldiger werd afgewogen. Een ander voordeel, volgens 57% van de respondenten was dat er minder (medisch niet noodzakelijke) prenatale controles waren.

Echter 48% was van mening dat de zorg minder veilig was, juist doordat er minder face-to-face contacten waren. Er waren minder consulten ‘minder leven’ volgens 14.8% van de eerstelijns en 64.2% van de tweedelijns zorgverleners. De respondenten (57.5%) vonden dat vrouwen meer vertrouwen hadden in thuis bevallen. Als belangrijke nadelen werden genoemd dat vrouwen alleen naar de prenatale controle moesten komen (71.1%) en dat de eerstelijns verloskundige bij verwijzing tijdens de baring niet werd toegelaten in het ziekenhuis (56.8%).

Voor vergelijkbare crisissituaties in de toekomst concluderen de auteurs dat het aantal prenatale controles medisch gezien omlaag kan, maar dat psychische en sociale ondersteuning op maat nodig is. Daarbij adviseren zij om vrouwen de mogelijkheid te geven iemand mee te nemen naar de controles. Afwisseling van face-to-face en video contact werkt goed. Tenslotte onderstrepen zij het belang van continuïteit van zorgverlener tijdens de baring.