In een publicatie uit 2018 bleek electieve inleiding bij 39 weken zwangerschapsduur te leiden tot afname van het sectiopercentage. Inleiding van de baring (hierna: inleiding) werd in eerder onderzoek juist geassocieerd met een toename van het percentage spoedsectio, en bovendien met een afname van tevredenheid.

De onderzoekers identificeerden determinanten voor ontevredenheid na een inleiding, binnen de Franse prospectieve cohortstudie MEDIP[1]. Deelnemers aan de studie waren zwangeren ingeleid in november en december 2015, in 94 geboortecentra in Frankrijk. Zowel vrouwen met een medische indicatie voor inleiding als vrouwen met een electieve inleiding werden geïncludeerd. Zij kregen twee maanden post partum een tevredenheidsvragenlijst toegestuurd. De vragenlijst was door de onderzoekers samengesteld op basis van eerder (kwalitatief) onderzoek en gevalideerd door een team van professionals, epidemiologen en cliënten.

Er was een respons van 47,8% (1453/ 3042). De respondenten en niet-respondenten verschilden niet in perinatale uitkomsten zoals bevalwijze en neonatale opname. Van de nulliparae was 30% ontevreden, van de multiparae 19,7%. Determinanten die significant de kans op ontevredenheid vergrootten waren bij de nulliparae: ‘inleiding is niet besproken bij prenatale cursus’; ‘niet betrokken zijn bij besluitvorming’ en bij de multiparae: ‘duur baring >24 uur’. Bij zowel de nulli- als de multiparae werden de volgende significante determinanten voor ontevredenheid gevonden: ‘ondraaglijk vaginaal discomfort’; ‘pijnbehandeling was niet adequaat’; ‘er was te weinig aandacht voor vragen’; ‘sectio’; ‘ernstige maternale complicaties’ (onder andere haemorrhagie post partum en opname op IC)’.

De aanbevelingen van de auteurs richten zich op het voorkomen van ontevredenheid door expliciet aandacht te besteden de gevonden determinanten, zoals gezamenlijke besluitvorming en het bespreken van inleiding in elke prenatale cursus. Daarnaast onderstrepen zij het belang van het nabespreken van onverwachte gebeurtenissen met alle cliënten.

[1] Franse prospectieve cohortstudie MEDIP, primaire uitkomst: perinatale uitkomsten naar methode van inleiding