In 2008 waren zo’n 20.000 asielzoekers geregistreerd inNederland[1]. Uit de literatuur blijkt dat vrouwelijke asielzoekerseen kwetsbare groep vormen voor wat betrefthun seksuele gezondheid en rechten. Op hun vlucht of inde periode daaraan voorafgaand staan veel vrouwen blootaan onbeschermde seksuele contacten (verkrachting,seks als betaalmiddel, ontbreken van anticonceptie -middelen). Eenmaal aangekomen in Nederland blijken deasielzoekersopvangcentra niet altijd de veilige havens dieze zouden moeten zijn. Daarnaast kennen vrouwen inhet begin van hun verblijf de weg naar de verstrekkingvan anticonceptiemiddelen nog niet.Epidemioloog Simone Goosen en anderen onderzochtende incidentie van afgebroken zwangerschappen onderasielzoeksters en de incidentie van geboorten uit asielzoekendetienermoeders in 2004-2005 in Nederland[2].Er werd een vergelijking gemaakt met de incidentie in dealgemene populatie in Nederland. Tevens werd onderzochtof er verschillen zijn tussen asielzoeksters uit dediverse landen van herkomst, leeftijdgroepen en de verblijfsduurin asielopvang.Bij asielzoeksters is er anderhalf keer vaker sprake vaneen abortus provocatus dan gemiddeld in Nederland. InNederland breken bijna 9 op de 1000 vrouwen hunzwangerschap af. De abortusratio is 153 per 1000 levendgeboren kinderen. Voor asielzoeksters in Nederland zijndeze getallen respectievelijk 14 en bijna 223 (zie tabel 1).De geboorten uit tienermoeders is 8 keer hoger onderasielzoeksters dan gemiddeld in Nederland. Bijna 6 op1000 meisjes in Nederland in de leeftijd tussen 15 en19 jaar bevallen van een levend kind, terwijl 49 van de1000 asielzoeksters van die leeftijd tienermoeder worden.Met de duur van het verblijf in de asielopvang daalt hetabortus- en geboortecijfer onder asielzoeksters.Asielzoeksters breken anderhalf keer vaker hun zwangerschapaf dan gemiddeld in Nederland. De onderzoekersrealiseren zich dat dit op zichzelf niets zegt over dekwaliteit of toegang tot de reproductieve zorg inNederland. Het is bekend dat Nederland een relatief laagabortuscijfer heeft in vergelijking tot andere westerselanden. De abortuscijfers voor asielzoeksters die langerdan 9 maanden in Nederland zijn (12.6 per 1000) komtvrijwel overeen met abortuscijfer in West-Europa:12 per 1000. Dit geldt ook voor de abortusratio.Wel zijn het abortuscijfer en de abortusratio onverwachthoog bij tieners. Wereldwijd worden de hoogste cijfersdoorgaans gevonden bij vrouwen tussen 20 en 30 jaar.