Een Groningse onderzoeksgroep stelde in Noord-Nederland vast dat implementatie van interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen erg complex is. Ook de houding van zorgverleners is van belang.

Verschillende interventies ingezet

In Noord-Nederland is er sprake van een intergenerationele overdracht van armoede. Gevolgen hiervan zijn onder andere gezondheidsproblemen en het doorgeven van een ongezonde leefstijl aan volgende generaties. Voor de groep kwetsbare zwangeren zijn verschillende interventies ingezet, zoals:

 • de ALPHA-NL vragenlijst (een hulpmiddel om kwetsbare zwangeren te signaleren)
 • Stevig Ouderschap
 • VoorZorg
 • Moeders Informeren Moeders

Lees ook: Sociale empathie voor vrouwen in kwetsbare situaties

Meerdere factoren beïnvloeden succes implementatie

Het succes van de implementatie van dit soort interventies wordt beïnvloed door meerdere factoren. Zowel op het niveau van de zorgverlener en de interventie zelf als op het organisatorische en sociaal-politieke niveau. Al deze factoren worden genoemd in het onderzoek. Voorbeelden zijn:

 • Medewerking van de zwangere
 • Complexiteit van de interventie
 • Beschikbare tijd van de zorgverlener

Om deze invloed van factoren inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van het Measurement Instrument for Determinants of Innovation (MIDI).

Implementatie erg complex

Een Groningse onderzoeksgroep heeft 39 geboortezorg professionals in Noord-Nederland geïnterviewd over het gebruik van de interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen: 29 verloskundigen, 3 verpleegkundigen Jeugd en gezin, 5 zorgcoördinatoren, 1 gynaecoloog en 1 thuiszorgbegeleider. Uit de analyse van de interviews blijkt dat de implementatie van deze interventies erg complex is, professionals noemen op bijna alle vlakken van de MIDI belemmerende en bevorderende factoren. De onderzoekers voegden zes nieuwe (MIDI) determinanten toe, bijvoorbeeld het (niet) kunnen bereiken van de doelgroep.

Houding zorgverleners van belang

Ook de houding van zorgverleners ten opzichte van kwetsbare zwangere vrouwen beïnvloedt het gebruik van interventies. In positieve zin, bijvoorbeeld als de zorgverlener er vertrouwen in heeft in dat vrouwen kunnen leren omgaan met hun problemen. Maar ook in negatieve zin, bijvoorbeeld als zorgverleners kwetsbare zwangeren stereotyperen of stigmatiseren.

Aanbevelingen voor effectief gebruik van interventies

De onderzoekers doen daarom een aantal aanbevelingen voor effectief gebruik van interventies:

 • Bied relatiegerichte zorg, die aansluit bij de leefwereld van de kwetsbare zwangeren.
 • Stel je eigen stereotype opvattingen en houding ter discussie en pas deze zo nodig aan.
 • Neem de complexiteit van het gebruiken en implementeren van interventies voor (kwetsbare) groepen op in het zorgonderwijs.
 • Betrek bij het ontwikkelen van nieuwe interventies zowel de zorgverleners als de vrouwen.