Een follow-up studie van de PPROMEXIL-studie toont aan dat er op langere termijn (10-12 jaar) geen verschil is in cognitie, motoriek en gedrag van kinderen die zijn geboren na inleiding of afwachtend beleid bij laat-prematuur gebroken vliezen.

Bij prematuur gebroken vliezen moet een afweging worden gemaakt tussen de gevolgen van vroeggeboorte (bij keuze voor inleiding van de baring) en de gevolgen van langere blootstelling aan infectierisico voor moeder en kind (bij keuze voor afwachtend beleid). In de PPROMEXIL1 Het acroniem PPROMEXIL staat voor: Induction of Labour versus Expectant management in women with Preterm Prelabour Rupture of Membranes between 34 and 37 weeks. -studie zijn beide scenario’s met elkaar vergeleken.

Motorische achterstand

De PPROMEXIL-studie is tussen 2007 en 2011 verricht. Zwangere vrouwen bij wie de vliezen braken tussen 34 en 37 weken (laat-prematuur) werden gerandomiseerd tussen direct inleiden of afwachtend beleid. Kinderen in de groep waarbij direct ingeleid werd, werden gemiddeld drie dagen eerder geboren dan kinderen in de groep met afwachtend beleid. Er was geen verschil in behandeling met corticosteroïden of antibiotica tussen de groepen. Ook de modus partus verschilde niet. Er werd geen verschil gezien in aantal kinderen met een neonatale sepsis tussen deze twee groepen. Maar op tweejarige leeftijd hadden meer kinderen van vrouwen bij wie was gekozen voor afwachten een motorische achterstand.

Follow-up bij kinderen van 10 tot 12 jaar

In een follow-up studie van de PPROMEXIL-trials werden kinderen op een leeftijd tussen 10 en 12 jaar uitgenodigd voor onderzoek naar:

  • hun cognitieve ontwikkeling (WISC-V-test)
  • motoriek (Movement-ABC-test)
  • gedrag (CBCL-vragenlijst, ingevuld door ouders).

In beide groepen hebben 35% van de vrouwen en kinderen deelgenomen aan de follow-up. Vrouwen die hun kinderen lieten participeren in de follow-up, waren vaker ouder, hoger opgeleid en rookten minder vaak (in de zwangerschap).

Geen verschil in ontwikkeling

Inleiden of afwachten bij laat-prematuur gebroken vliezen lijkt geen verschil te maken in cognitieve, motorische of gedragsontwikkeling.  Er is ook gekeken naar de medische status van de kinderen in de studie. Er werd geen verschil gevonden in parameters als aantal artsenbezoeken, medicatiegebruik en medische hulpmiddelen. Wel bleek er verschil in het aantal ziekenhuisopnames en operaties, beiden kwamen minder vaak voor in de groep waarbij de bevalling direct werd ingeleid.

Geen voordeel van afwachten boven inleiden

De onderzoekers concluderen dat er geen voordeel is van afwachtend beleid boven inleiding als het gaat om de ontwikkeling en gezondheidsstatus van de kinderen op 10- tot 12-jarige leeftijd. Zij adviseren gezamenlijke besluitvorming voor de beste behandeling voor een zwangere vrouw met gebroken vliezen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de korte én lange termijn uitkomsten.