Het is bekend dat (student) verloskundigen werk-gerelateerde psychologische stress kunnen ervaren. Deze systematische review beschrijft effecten van verschillende doelgerichte interventies met: (1) uitkomsten van psychometrische vragenlijsten en (2) de gerapporteerde ervaringen van (student)verloskundigen met de interventies middels interviews en post-interventie evaluatieformulieren.

De onderzoekers identificeerden zes studies met een totaliteit van 144 participanten (in Australië en Groot-Brittannië), die verschillende interventies ondergingen: mindfulness, klinische supervisie en mentorschap in combinatie met weerbaarheidstraining. Interventies werden toegepast door professionele hulpverleners. De tijdsduur van de toepassing van de interventies varieerden van zeven weken tot zes maanden.

Effect werd geëvalueerd tussen twee weken tot zes maanden na toepassing van de interventie. De studies varieerden in wetenschappelijke kwaliteit en enkele steekproeven bevatten naast (student)verloskundigen ook artsen en verpleegkundigen. Postinterventie scores waren niet van alle geïncludeerd interventies beschikbaar om effect statistisch te meten.

Intensieve supervisie door ervaren verloskundigen met een directe focus op casuïstiek en op praktische ondersteuning draagt bij aan significante reductie van stress en burn-out levels van participanten (< 0.0001). Mentorschap in combinatie met weerbaarheidstraining draagt bij aan zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het voor zichzelf opkomen tijdens het werk. Deze interventie draagt bij aan vermindering van stress, angst en toename van weerbaarheid en zelf mededogen. Mindfulness resulteert in inzicht in eigen gedrag en emoties, stressreacties en draagt bij aan een gevoel van ‘goed in je vel zitten’. Participanten vonden dat mindfulness bijdroeg aan positiviteit maar scores van depressie en angst verminderden nauwelijks na de interventie.

De auteurs concluderen dat ondanks dat de participanten over het algemeen persoonlijke en professionele voordelen rapporteerden er meer onderzoek nodig is om effectiviteit van werk-gerelateerde psychologische stress interventies vast te stellen.