Intradermale waterinjecties zijn een eenvoudige
en volgens internationaal onderzoek effectieve
vorm van pijnbestrijding tijdens de baring.
Astrid Schelvis kwam ermee in aanraking tijdens
een stage in een ziekenhuis in Skövde, Zweden.
Zij introduceerde deze non-farmacologische
pijnbehandeling in het ZGT in Almelo en
onderzocht de toepasbaarheid ervan in de
Nederlandse praktijk.

Doel was enerzijds te onderzoeken wat het effect is van
IWB op de mate van ervaren pijn tijdens de ontsluitingsfase
(2-9 cm). Anderzijds was het doel te onderzoeken of
er draagvlak is onder gynaecologen, verloskundigen en
barenden voor deze aanvullende pijnbehandeling.

De opzet van het onderzoek was als volgt:
Aan alle vrouwen met lage rugpijn werd gevraagd of zij
deel wilden nemen aan een onderzoek. Na uitleg over
het onderzoek werd allereerst de mate van ervaren pijn
vastgelegd op de visueel analoge schaal (VAS).
Vervolgens werden de volgende pijnbehandelingen aangeboden:

• Conservatieve behandeling (= warmte, douche, massage,
druk)
• Morfinepreparaat: Pethidine met/zonder Phenergan
• Epiduraal
• IWB

De patiënte kreeg behalve informatie over het onderzoek
ook algemene informatie over de voor- en nadelen van
Van vijfenveertig vrouwen hebben we uiteindelijk
gedocumenteerd hoe zij IWB hebben ervaren: 31 primigravidae
en 14 multiparae. Van vrouwen die geen IWB
wilden, zijn geen gegevens gedocumenteerd.

Onze onderzoeksgroep was klein en wij verzamelden geengegevens van een controlegroep. Daarom kunnen wijgeen definitieve conclusies trekken over de effectiviteiten toepasbaarheid van steriele waterinjecties.Naar IWB is echter al veel onderzoek gedaan in het buitenland, zowelgerandomiseerde gecontroleerde trials als dubbelblindetrialsConcluderend vinden wij het IWB een serieus alternatiefvoor pijnbehandeling tijdens de baring. Intradermalewaterinjecties worden momenteel in de ZGT Almelo aangebodenals een van de mogelijke pijnbehandelingen.Zwangeren krijgen voorlichting over de voor- en nadelenvan de verschillende pijnbehandelingen. De injecties kunnenonder verantwoordelijkheid van de verloskundigentoegediend worden. Mogelijk is er in de toekomst eengrotere rol weggelegd voor steriele waterinjecties, wellichtook in de thuissituatie. In de multidisciplinaire richtlijn‘Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling’,is vanwege het feit dat het een non-farmacologischebehandeling is, geen aandacht voor het IWB. De wetenschappelijkeliteratuur is duidelijk: IWB is effectief tegen(rug)pijn tijdens de ontsluitingsfase en heeft, behalve datde toediening pijnlijk is, geen bijwerkingen of nadeligegevolgen voor de moeder of het kind. Het kan als aanvullendebehandeling gebruikt worden of in situatieswaarin relatief korte tijd pijnstilling nodig is.