In Nederland is het gebruikelijk om bij inleidingen bijstimulatie van de baring de frequentieen sterkte van de weeën te monitoren meteen intra-uteriene drukkatheter. Deze vormvan drukmeting zou accurater zijn dan uit -wendige meting en resulteren in minderkunstverlossingen en sectio’s en betere neo -natale uitkomsten. De techniek is echter nietvrij van risico’s. In de Verenigde Statenhanteren gynaecologen daarom bepaaldeindicaties voor de toepassing ervan, zoalsobesitas. Een grote Nederlandse trial laat ziendat het routinematig gebruik van inwendigedrukmeters geen meerwaarde heeft, ver -geleken met uitwendige drukmeters.