Internationale richtlijnen schrijven verschillende personeelsbezetting voor verloskunde voor; de NHS (VK) adviseert bijvoorbeeld één barende vrouw per verloskundige. Er is momenteel echter een tekort aan zorgverleners. Professionals uiten hun zorgen over het effect daarvan op de veiligheid van geboortezorg.

Deze studie is een ‘scoping review’ van de literatuur naar associaties tussen personeelsbezetting en uitkomsten voor moeder, kind en personeel. De 21 geïncludeerde studies betreffen klinische settings voor prenatale, natale en postnatale zorg, waarin verloskundigen, verpleegkundigen en medisch-assistenten werken. De studies kwamen uit tien (vooral Westerse) landen en hadden verschillende designs, de meerderheid was multicenter en had minimaal 30.000 geïncludeerde patiënten.

Dat auteurs vonden dat een hogere verloskundige bezetting geassocieerd is met minder epidurale pijnstilling, bijstimulatie, perineumlaesie, fluxus en maternale heropname. Durante partu lijkt er minder kans op foetale nood, is het proces rondom spoedsectio’s sneller en lijkt de kans op spontane partus hoger. Medische verslaglegging is beter.

Wat betreft de kans op keizersnede zijn de resultaten niet eenduidig. De kans op ernstige maternale uitkomsten lijkt kleiner voor vrouwen opgenomen in units met hogere verpleegkundige bezetting. Neonataal lijkt hogere bezetting geassocieerd met minder resuscitatie en opname. Borstvoedingsratio’s zijn hoger. Het inzetten van medisch-assistenten leidt niet tot betere uitkomsten..

Er zijn geen studies gevonden naar het welbevinden en de tevredenheid van verloskundig personeel. Wel wordt er een kwalitatieve studie (online vragenlijst) onder verloskundigen met burn-out besproken, waaruit blijkt dat ervaren ontoereikendheid van (personele) middelen de sterkste voorspeller was.

Hoewel er bewijs is voor een associatie tussen ruimere verloskundige bezetting en betere uitkomsten, is er weinig literatuur over optimale organisatie van dienstplanning. Studies zijn met name gericht op natale zorg, er is weinig aandacht voor pre- en postnatale zorg. De rol van artsen (zoals die bijvoorbeeld in de Nederlandse klinieken is) is in deze studie niet meegenomen.