Tijdens de opleiding leren studenten verloskunde kennis en vaardigheden maar daarnaast maken zij zich ook de normen en waarden (professionele socialisatie) eigen die passen bij het verloskundig beroep. Deze kwalitatieve studie onder 67 vierdejaars verloskunde studenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) heeft als doel inzicht te geven in de professionele socialisatie van verloskunde studenten.

In de studie is gebruik gemaakt van het theoretisch model van Halldorsdottir en Karlsdottir (2011). In dit model zijn vijf aspecten van een goede verloskundige te onderscheiden: (1) Professional caring ofwel de zorg aan vrouwen en hun families; (2) Professional wisdom betreft het samenspel tussen kennis en ervaring; (3) Personal en professional development gaat over de ontwikkeling van kennis en deskundigheid van de verloskundige, zowel persoonlijk en professioneel; (4) Interpersoonlijke competenties gaan over de samenwerking de cliënt en zorgverleners; en (5) Professional competence gaat over focus van de verloskundige, gericht op het verlenen van veilige en hoogwaardige zorg.

Alle studenten van het cohort hebben deelgenomen. Van hen is 85% van plan om in de eerstelijn te gaan werken. Uit de thematische analyse van een open vraag over wat zij onder een goede verloskundige verstaan blijkt dat de studenten alle vijf de aspecten uit het model naar voren brengen.

De nadruk ligt vooral op: de professionele competentie, de interpersoonlijke competentie en de professionele zorg voor vrouwen. Daarnaast zijn drie nieuwe thema’s toegevoegd aan het bestaande model; persoonlijkheidskenmerken (een goede verloskundige is ‘spontaan, positief, werkt hard…’), organisatorische competenties (een goede verloskundige is ‘een ondernemer en staat achter haar collega verloskundigen’) en de promotie van fysiologische processen (een goede verloskundige ‘handhaaft zoveel mogelijk de fysiologie en vermijdt onnodige interventies’).

De auteurs concluderen dat het model inzicht geeft in de professionele socialisatie van afstuderend verloskundigen. En het kan gebruikt worden voor een verdere afstemming tussen opleiding en het werkveld.